Łódź, 8 stycznia 2021 r.

                  ZK-I.6333.10.2021

Panie/Panowie
Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie, Prezydenci miast na prawach powiatu województwa łódzkiego

Szanowni Państwo,

w związku z występującymi opadami śniegu oraz śniegu z deszczem, pragnę przypomnieć o obowiązku dotyczącym usuwania jego nadmiaru z dachów budynków (zwłaszcza wielkopowierzchniowych) oraz o konieczności odśnieżania chodników.

            Obowiązki należytego utrzymania obiektów w ww. zakresie nałożone na właścicieli i zarządców nieruchomości określone zostały w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), ustawie z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020., poz. 1439 z późn. zm.), a także rozporządzeniu nr 4/10 Wojewody Łódzkiego z 29 listopada 2010 r. w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych (Dz. U. WŁ 2010 r. nr 352, poz. 3131)

            Biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia tego typu zjawisk atmosferycznych proszę, aby w zaplanowanych przez Państwa działaniach na terenie gmin i powiatów, uwzględnić spoczywające na właścicielach nieruchomości obowiązki wynikające z ww. regulacji przepisów prawa. Dobrą praktyką w tym zakresie będzie przypomnienie właścicielom budynków o ich powinnościach w formie publikacji komunikatów czy informacji zamieszczonych na stronach internetowych samorządu, platformach społecznościowych oraz w mediach lokalnych.

           Zwracam uwagę, że ignorowanie obowiązujących przepisów w tym zakresie grozi nie tylko dotkliwymi karami grzywny przewidzianymi prawem budowalnym, ale przede wszystkim w ekstremalnych sytuacjach brak ich respektowania może doprowadzić do nieszczęśliwych zdarzeń spowodowanych przeciążeniem konstrukcji obiektów, awarią lub ich zawaleniem. Obciążone zalegającym śniegiem dachy oraz nieodśnieżone i oblodzone drogi stanowią zagrożenie nie tylko dla osób znajdujących się w obiektach lub na ich terenie, ale także dla przypadkowych przechodniów.

            Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie wielkopowierzchniowych obiektów, zwłaszcza kompleksów handlowo-usługowych, jak również prywatnych posesji i przylegających do nich obszarów podczas zimowego okresu, niewątpliwie wiąże się z poczuciem odpowiedzialności za zdrowie i życie mieszkańców każdej gminy. W dobie epidemii, która zdominowała naszą uwagę proszę, aby nie zapominać o obowiązkach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców w pozostałych obszarach życia.

            Z poważaniem

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Dorota Gajewska

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Ogoszenie energetyka

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO DLA ROLNIKÓW

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien:

  1. zbierać faktury VAT stanowiących dowód zakupu oleju napędowego
    w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.
    w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.
  2. w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r.  złożyć je wraz z odpowiednim wnioskiem do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych.

 UWAGA: Nie dają prawa zwrotu podatku akcyzowego oleje napędowe o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 68 oraz CN od 2710 20 31 do 2710 20 39.

 Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r.:

 100,00 zł x ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 Dodatkowo rolnik może ubiegać się o zwiększenie kwoty zwrotu podatku akcyzowego w związku z hodowlą bydła w gospodarstwie.

Aby taki zwrot podatku otrzymać, niezbędne jest złożenie w pierwszym terminie składania wniosku o zwrot podatku akcyzowego w danym roku, dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierającego informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker