Strona główna > Zarządzenia > Zarządzenia Wójta Gminy Dłutów - 2008 r.

Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Dłutów, 04.06.2010r.

OŚ.GK 7625/3/12/09

INFORMACJA
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Dłutów informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w ramach którego przystępuje się do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 485 na odcinku Pabianice-Dłutów od km ok. 0+800 do km ok. 12+400”.Przedmiotem decyzji, która ma zostać wydana w sprawie jest ustalenie środowiskowych uwarunkowań dla wyżej opisanego przedsięwzięcia.
Organem właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnienia jest ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzi – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach, a ze względu na ochronę środowiska –  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Dłutów.

Strony oraz zainteresowane osoby mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w terminie 21 dni tj. od dnia 08.06.2010r. do dnia 29.06.2010r. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dłutów, ul. Pabianicka 25, pok. 8, w godzinach pracy urzędu. Wnioski i uwagi należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: ugdlutow@neostrada.pl. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Data wprowadzenia: 2010-06-08 11:47:44
Symbol:
Typ dokumentu: Ogłoszenie
Status: Opublikowany
Osoba odpowiedzialna za treść: Anna Małecka
Słowa kluczowe:środowisko drogi
Komentarz:
Załączniki