Informacja o stypendium szkolnym na rok szkolny 2022/2023

Kategoria: Aktualności
Opublikowano Super User

Urząd Gminy w Dłutowie informuję o możliwości pobierania wniosków przez osoby ubiegające się o pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendium szkolnego. Wnioski pobierać można w Sekretariacie Urzędu Gminy w Dłutowie od dnia 1 września 2022r.  

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, szczególnie z rodzin, w których występuje bezrobocie, niepełnosprawność,  ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.  

Wysokość dochodu uprawniającego ucznia do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600 zł netto na osobę w rodzinie. Do stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy zamieszkują na terenie Gminy Dłutów oraz rozpoczynają lub kontynuują naukę. Wnioski o przyznanie  stypendium szkolnego wraz z załącznikami tj. zaświadczeniami potwierdzającymi dochód rodziny za miesiąc sierpień 2022 r. składa się do dnia 15 września 2022 r. Wypłata stypendium będzie realizowana wyłącznie na podstawie przedłożonych rachunków bądź faktur dokumentujących wydatki związane z edukacją ucznia.

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości  345  zł.

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker