Nowe przepisy dotyczące wycinki drzew

Kategoria: Aktualności
Opublikowano Karolina Reliszka

Nowe przepisy dotyczące wycinki drzew

Informuję, iż z dniem 17 czerwca 2017 r. została wprowadzona ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r. poz. 1074), a wraz z nią zmieniły się przepisy dotyczące wycinki drzew. Mocą tej ustawy dokonano zmiany treści art. 83f ustawy o ochronie przyrody. Stosownie do tego przepisu nałożony został na właścicieli nieruchomości obowiązek zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają:

1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

2) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

W przypadku usunięcia krzewu albo krzewów, właściciel nieruchomości obowiązany jest dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia krzewu albo krzewów rosnących w skupisku o powierzchni powyżej 25 m2.

 Zamiar usunięcia drzew, należy zgłosić do urzędu Gminy, inaczej właściciel zapłaci administracyjną karę pieniężną.

Organ przyjmujący zgłoszenie zobowiązany został do przeprowadzenia oględzin przeznaczonych do usunięcia drzew w terminie 21 dni od dnia ich zgłoszenia, podczas których ustalony zostanie gatunek drzew oraz ich obwód na wysokości 5 cm. Z oględzin sporządzony zostanie protokół, którego zapis utraci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia. W przypadku nieusunięcia drzew w w/w terminie, tj. 6 miesięcy - konieczne będzie ponowne dokonanie zgłoszenia.

W przypadku uznania zasadności organ będzie mógł w terminie 14 dni od dnia oględzin, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia drzew. Usunięcie drzew może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w w/w terminie.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpił o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę (np. budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego, budynku związanego z prowadzeniem działalności rolniczej tj. stodoły, obory, kurnika) na podstawie ustawy z dnia 7 lipca1994 r. - Prawo budowlane, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej lub rolniczej i będzie realizowana na części nieruchomości na której rosły usunięte drzewa będące przedmiotem procedury zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

Nadmieniam, iż w przypadku drzew rosnących na działce leśnej zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu dla danej wsi, z wnioskiem o ich usunięcie należy wystąpić do Starostwa Powiatowego w Pabianicach do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (zgodnie z kompetencjami). W przypadku drzew lub krzewów rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub drzew uznanych za pomnik przyrody z wnioskiem należy wystąpić do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Jednocześnie informuję, iż prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu: usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych, utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa, wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa. Prace z tym związane powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom.

Za usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia, zniszczenie drzewa lub krzewu oraz uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa, usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu, usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu (tj. 14 dni od oględzin) wymierzana jest administracyjna kara pieniężna

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker