Fundusz sołecki krok po kroku

Kategoria: Aktualności
Opublikowano Karolina Reliszka

Fundusz sołecki krok po kroku

W budżecie gminy można wydzielić pieniądze, o których przeznaczeniu zdecydują mieszkańcy wsi, a ich decyzja będzie ostateczna. Te środki tworzą fundusz sołecki. Procedura jego ustalania i wydatkowania została opisana w Ustawie o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 roku. Celem Ustawy było zapewnienie mieszkańcom wsi możliwości samodzielnego i wspólnego decydowania o swoim otoczeniu i jakości życia. Fundusz sołecki realizowany według Ustawy wymaga przestrzegania procedur oraz trzymania się terminów. Cały proces nie jest skomplikowany.

Regulamin funduszu sołeckiego dostępny jest tutaj.

Krok 1:
Przyjęcie przez radę gminy uchwały o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego

Na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, gdy Rada Gminy podjęła uchwałę do dnia 31 marca o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego ma ona charakter permanentny, to znaczy, że obowiązuje ona w kolejnych latach budżetowych, do czasu podjęcia przez Radę Gminy uchwały o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Uchwała o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego ma zastosowane wyłącznie do roku budżetowego następującego po roku, w którym została podjęta.

Krok 2:
Wyliczenie przez wójta środków jakie będą przysługiwały sołectwom

Jeżeli w gminie został wyodrębniony fundusz sołecki kolejną ważną datą jest 31 lipca. To do tego dnia wójt gminy jest zobowiązany przekazać sołtysom informację o wysokości przypadających danemu sołectwu środków. Informacja o dokładnej kwocie powinna dotrzeć do sołtysów najpóźniej właśnie do dnia 31 lipca każdego roku.
Wysokość środków przeznaczonych na konkretne sołectwo oblicza się według wzoru:

F= (2+Lm/100 ) x Kb

Poszczególne symbole we wzorze oznaczają:

F –wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb.

Lm – liczbę mieszkańców sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określoną na podstawie prowadzonego przez gminę rejestru mieszkańców, o którym mowa w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

Kb – to kwota bazowa obliczona jako iloraz wykonanych dochodów bieżących gminy za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze gminy, według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata ustalonej przez GUS.

Krok 3:
Przygotowanie zebrania wiejskiego i poinformowanie o nim mieszkańców

Sołtys wiedząc jaką kwotę sołectwo ma do dyspozycji powinien najpóźniej do dnia 30 września zwołać zebranie wiejskie, podczas którego mieszkańcy zdecydują na co wydać pieniądze z funduszu sołeckiego. Już wcześniej, przed zebraniem, należy myśleć i dyskutować na temat tego jaki wniosek można złożyć i co sfinansować. Czy zadanie zgłoszone we wniosku będą zadaniami własnymi gminy, będą służyć poprawie warunków życia mieszkańców i będą zgodne Strategię Rozwoju Gminy.

Krok 4:
Zebranie wiejskie

O przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego decyduje zebranie wiejskie. Zgodnie z ustawą propozycję wniosku do dyskusji mogą złożyć:

1) sołtys,

2) rada sołecka (rekomendowany wniosek na piśmie podpisy przez członków rady sołeckiej),

3) co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa (rekomendowany wniosek na piśmie podpisy przez co najmniej 15 mieszkańców).

Zwołując zebranie należy przestrzegać tego, co zapisano w statucie (na ile dni przed zebraniem poinformować mieszkańców, w jaki sposób itp.), w jaki sposób zebranie powinno przebiegać (porządek obrad), w jaki sposób powinno być udokumentowane (protokół z zebrania, lista obecności) oraz jakie czynności sołtys podejmuje po zebraniu (np. terminowe przekazanie uchwał oraz protokołu z zebrania wójtowi).

Nieprzestrzeganie tych warunków może spowodować unieważnienie podjętych uchwał zebrania wiejskiego. W konsekwencji przepadnie możliwość sfinansowania działań, które mieszkańcy wybrali.

Aby wniosek do funduszu sołeckiego mógł być zrealizowany, musi spełniać trzy warunki, które trzeba wziąć pod uwagę podczas dyskusji i planowania wniosku:

  • 1)przedsięwzięcia mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy,
  • 2)są zgodne ze strategią rozwoju,
  • 3)służą poprawie warunków życia mieszkańców.

Krok 5:
Przedłożenie wniosku sołectwa do wójta

Aby wniosek o dofinansowanie z funduszu sołeckiego był poprawny, musi zawierać:

  • 1)wskazanie przedsięwzięć do realizacji na terenie danego sołectwa,

2) oszacowanie kosztów realizacji danych przedsięwzięć i w szczególności należy określić czy w ramach zadania konieczne będzie:

a) zgłoszenie budowy/robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,

b) pozwolenia na budowę,

c) sporządzenia dokumentacji projektowej,

d) sporządzenia kosztorysu.

– koszty przedsięwzięć muszą mieścić się w limicie przeznaczonym dla danego sołectwa,

  • 3) uzasadnienie. Jest to bardzo ważny element wniosku. W uzasadnieniu powinniśmy przede wszystkim wskazać w jaki sposób realizacja danego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców danego sołectwa,
  • 4)wniosek musi być złożony we właściwym terminie (do dnia 30 września każdego roku, na rok następny).

Jeśli wójt uzna, że wniosek nie spełnia powyższych wymogów, w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania informuje o tym sołtysa.

Sołtys za pośrednictwem wójta może w ciągu 7 dni podtrzymać odrzucony wniosek, bądź też (o ile jest jeszcze przed dniem 30 września) zorganizować ponownie zebranie wiejskie i uchwalić jeszcze raz wniosek – poprawiony pod względem formalnym. W razie wątpliwości warto jeszcze przed uchwaleniem wniosku skonsultować się z kimś z urzędu gminy, w kwestii formalnego przygotowania wniosku, czy oszacowania kosztów przedsięwzięcia – pozwoli to obu stronom uniknąć nieścisłości i późniejszych problemów.

Należy pamiętać, aby oprócz wniosku w sekretariacie urzędu gminy złożyć: protokół z zebrania podczas którego uchwalono wniosek o sfinansowanie przedsięwzięć z funduszu sołeckiego oraz listę obecności z zebrania wiejskiego.

W trakcie roku budżetowego, po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do dnia 31 października danego roku, sołectwo może złożyć do wójta wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu. Nie dotrzymanie tych terminów skutkuje odrzuceniem wniosku.

Wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu nie może prowadzić do przekroczenia środków przyznanych pierwotnie w uchwale budżetowej.

Krok 6:
Uchwalony wniosek, który spełnił wymagania, musi zostać wprowadzony do budżetu gminy.

Rada gminy podejmuje uchwałę o włączeniu przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszu sołeckiego do budżetu gminy w oparciu o wymienione już wcześniej kryteria:

  • 1)wnioskowane przedsięwzięcia mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy,
  • 2)są zgodne ze strategią rozwoju,
  • 3)służą poprawie warunków życia mieszkańców.

Krok 7:
Realizacja zadań z funduszu sołeckiego przyjętych w budżecie gminy

Zadania ze środków funduszu sołeckiego realizowane są zgodnie z opisem we wniosku. Fundusz sołecki jest częścią budżetu gminy.

Rolą sołtysa i mieszkańców nie ogranicza się tylko do uchwalenia i złożenia wniosku. Polega ona, między innymi na udziale w realizacji przedsięwzięcia, może to być ich praca lub wkład rzeczowy. 

 

 

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker