Informacje dla rolników

Kategoria: Aktualności
Opublikowano Karolina Reliszka

ROLNIKU NIE ZWLEKAJ!!!

Od 15 marca do 15 maja 2018r jest termin na składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie.

Od 2018 roku ZMIANY - obowiązuje głównie forma elektroniczna wniosku, więc nie zwlekaj tylko już DZIŚ załóż konto niezbędne do wprowadzenia takiego wniosku na stronie www.arimr.gov.pl

NIE POTRAFISZ SAM ?

Udaj się już dzisiaj do Biura Powiatowego ARiMR lub Ośrodka Doradztwa Rolniczego
a od ręki otrzymasz wskazówki i pomoc w założeniu takiego konta.

SPRÓBUJ NAJPIERW SAM TO NAPRAWDĘ PROSTE !!!

Rolniku wersja elektroniczna ma same zalety:

  • Nie czekasz w kolejce, jak było w przypadku wersji papierowej !!!
  • Wniosek na spokojnie wprowadzasz w domu.
  • System sam podpowiada, co i gdzie masz wpisać oraz sprawdzi ewentualne błędy !!!
  • Powiadomienia generują się na bieżąco, czyli wiesz, na jakim etapie rozpatrywania jest    Twój wniosek !!!

MASZ PROBLEMY Z WPROWADZENIEM WNIOSKU DO APLIKACJI EwniosekPlus ?

Pracownicy Ośrodków Doradztwa Rolniczego pomogą Ci złożyć taki wniosek.

NIE MASZ KOMPUTERA I DOSTĘPU DO INTERNETU, ŻEBY ZŁOŻYĆ WNIOSEK SAMEMU?

Przyjdź do Biura ARiMR w Pabianicach od 15 marca dla Ciebie Rolniku zostanie uruchomione wiele stanowisk w formie pomocy technicznej, przez które wprowadzisz swój wniosek, a jeśli czegoś nie wiesz, to otrzymasz fachową poradę oraz cenne wskazówki od pracowników ARIMR.

CHCESZ ZŁOŻYĆ WNIOSEK, OTRZYMAĆ NASZE WSPARCIE

I GRUNTOWNĄ WIEDZĘ NIE STOJĄC W KOLEJKACH?

To proste!!! Nie czekaj na ostatnią chwilę!!!

ZACHĘCAMY I PROSIMY już od samegopoczątku czyli od 15marcaskładaj przez aplikację EwniosekPlus udostępnioną na stronie internetowej ARIMR swój wniosek.

Jeśli sami nie potrafisz, skorzystaj z Naszej Pomocy. NAPRAWDĘ WARTO !!!

Europa odchodzi od papierowych wersji wniosków o dopłaty.

W tym roku Polska postawiła na elektroniczną wersję.

*Wersję papierową wniosku przyjmujemy tylko w szczególnych przypadkach.

 

Wniosek o przyznanie płatności na rok 2018
w formie elektronicznej.

Od 2018 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus dostępnej poprzez stronę internetową Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl.

Aplikacja eWniosekPlus prowadzi rolnika przez cały proces składania wniosku. Wypełnianie wniosku rozpoczyna się od wyrysowania upraw na działkach referencyjnych (ewidencyjnych) spersonalizowanych na podstawie wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 lub na dodanych nowych działkach referencyjnych. Po wyrysowaniu uprawy rolnik zaznacza płatność, o którą ubiega się do danej uprawy. Może dodać niezbędne załączniki, a pozostałe dane we wniosku wypełniane są automatycznie przez aplikację.

Aplikacja eWniosekPlus udostępnia rolnikom dane wygenerowane na podstawie danych z roku 2017. Personalizacji podlegają wnioskowania o płatności (poza płatnością do bydła), dane dotyczące: działek referencyjnych, działek rolnych oraz powierzchni niezgłoszonych do płatności, zatwierdzone/wyrysowane w roku 2017. Na podstawie wyrysowanych przez rolnika w kampanii 2017 geometrii działek rolnych w eWniosekPlus zostaną utworzone geometrie upraw, które dodatkowo będą ograniczone automatycznie do granic maksymalnego kwalifikowanego obszaru – MKO. Prezentowana jest także informacja, czy dany rolnik uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw.

W aplikacji eWniosekPlus możliwe jest wypełnienie wniosku w trybie uproszczonym oraz trybie pełnym.

TRYB UPROSZCZONY umożliwia przegląd danych we wniosku o przyznanie płatności i złożenie go bez konieczności edycji danych. Dostępny jest on dla:

  • rolników uczestniczących w systemie dla małych gospodarstw,
  • rolników, dla których powierzchnia gruntów ornych zgodnie z bazą referencyjną ARiMR na działkach referencyjnych zadeklarowanych w roku 2017 wynosiła poniżej 10 ha.

W ramach trybu uproszczonego dopuszczalna jest jedynie modyfikacja w zakresie wnioskowania o płatności do zwierząt bez konieczności przejścia do trybu pełnego. W zakładce Podsumowanie prezentowany jest przegląd danych we wniosku bez możliwości ich edycji. W przypadku konieczności edycji danych powierzchniowych poprzez np. dodanie lub usunięcie płatności lub działki referencyjnej, zmianę powierzchni zgłaszanej do płatności, nastąpi przejście do trybu pełnego, w którym dane wprowadza się w zakładkach Wniosek i Mapa.

W celu przesłania wniosku do ARiMR konieczne jest potwierdzenie poprawności prezentowanych danych we wniosku. Pod sekcją Załączniki znajduje się checkbox „Potwierdzam poprawność danych”, który należy zaznaczyć, aby uaktywnić opcję „WYŚLIJ WNIOSEK”.

TRYB PEŁNY umożliwia pełną edycję danych we Wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 r. W trybie tym dostępne są trzy zakładki Wniosek, Mapa i Podsumowanie. W zakładce Wniosek między innymi: dokonuje się wyboru wnioskowanych płatności, dodaje się wymagane załączniki, deklaruje się zwierzęta do płatności do krów lub płatności do bydła z wykorzystaniem danych zawartych w bazie identyfikacji i rejestracji zwierząt. W zakładce Mapa można: dodawać i usuwać działki referencyjne, określać poszczególne uprawy, deklarować obszary proekologiczne - EFA.

Na podstawie wyrysowanych powierzchni konkretnych upraw system wykonuje agregację do działek głównych i podrzędnych, zarówno w części graficznej jak i alfanumerycznej. W przypadku, gdy nie zostanie zaznaczona żadna z płatności, powierzchnia wyrysowanej uprawy zostanie potraktowana jako powierzchnia niezgłoszona do płatności.

Rolnicy zobowiązani do spełnienia wymogu dywersyfikacji upraw lub utrzymania obszarów proekologicznych (EFA) wypełniają wniosek w trybie pełnym, przy czym sekcja dotycząca elementów EFA będzie dostępna dopiero w przypadku, gdy łączna powierzchnia zadeklarowanych na gruntach ornych upraw przekroczy 15 ha.

Aplikacja eWniosekPlus porówna dane deklarowane z danymi referencyjnymi miedzy innymi w zakresie maksymalnego kwalifikowanego obszaru (MKO), jak również przeprowadzi kontrolę krzyżową powierzchni na podstawie danych graficznych z geometriami innych rolników oraz inne sprawdzenia w zakresie kompletności wniosku.

Na podstawie wprowadzonych danych aplikacja eWniosekPlus umożliwia wydruk formularza wniosku analogicznego do wersji papierowej.

Na stronie internetowej www.arimr.gov.pl  ARiMR zamieści instrukcje i wytyczne dotyczące logowania do aplikacji eWniosekPlus oraz instrukcję wypełniania wniosków za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, a także filmy instruktażowe.

Logowanie do aplikacji eWniosekPlus

Rolnicy, którzy posiadają już konto w aplikacji e-Wniosek mogą zalogować się na istniejące konto. W przypadku, gdy rolnik nie posiada konta w aplikacji e-Wniosek, analogicznie jak w roku 2017, może uzyskać kod dostępu do aplikacji po uwierzytelnieniu na stronie Agencji poprzez podanie trzech danych weryfikacyjnych:

  • swojego numeru identyfikacyjnego (numer EP),
  • 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego (numer rachunku bankowego zgodny z numerem w ewidencji producentów),
  • kwoty z ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR, zrealizowanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku – tj. w roku 2017 (w przypadku gdy rolnik w danym dniu otrzymał więcej niż jeden przelew, należy wprowadzić kwotę z największego przelewu, w przypadku braku płatności w roku 2017 należy wprowadzić wartość 0).

Zalecane jest również wskazanie adresu e-mail - pole nieobowiązkowe (na ten adres będą przesyłane powiadomienia).

Po poprawnej weryfikacji system automatycznie założy konto oraz pozwoli na wprowadzenie indywidualnego hasła celem zapewnienia możliwości ponownego logowania do systemu. Do czasu uruchomienia aplikacji eWniosekPlus w marcu 2018 konta mogą być tworzone w aplikacji eWniosek.

ARiMR zaleca utworzenie konta przed rozpoczęciem naboru wniosków w roku 2018.

Możliwość złożenia wniosku w wersji papierowej

Złożenie wniosku w formie papierowej będzie możliwe jedynie w wyjątkowych sytuacjach.

Rolnicy mogą skorzystać z pomocy technicznej zapewnionej przez biuro powiatowe ARiMR oraz usług świadczonych przez pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

 

Zmiany w zasadach przyznawania płatności w stosunku do roku 2017

1) Rolnicy uczestniczący w systemie dla małych gospodarstw nie muszą deklarować działek rolnych niezgłoszonych do płatności, chyba że deklaracja taka jest niezbędna do celów innych schematów pomocowych.

2) Na terenie całego kraju obowiązuje Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych. Wymagania z Programu działań wchodzą w zakres wymogów wzajemnej zgodności, które należy przestrzegać. Najważniejsze z nich dotyczą warunków przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowania z odciekami, rolniczego wykorzystania nawozów w pobliżu wód powierzchniowych, na terenach o dużym nachyleniu, na glebach zamarzniętych, zalanych, nasyconych wodą lub przykrytych śniegiem. W Programie działań wskazane są terminy stosowania nawozów, dawki i sposoby nawożenia azotem, terminy dostosowania powierzchni lub pojemności posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych do wymogów podanych w Programie. Istotne znaczenie dla udokumentowania realizacji Programu działań ma prowadzenie dokumentacji nawożenia azotem lub opracowanie planu nawożenia.

3) W przypadku uprawy konopi w międzyplonie zezwolenie i etykiety składa się do właściwego biura powiatowego w terminie do dnia 1 września 2018 r. Wymóg dostarczenia zezwoleń dotyczy również podmiotów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

4) Dywersyfikacja upraw

§ Z wymogu dywersyfikacji upraw zwolnione są gospodarstwa, w których więcej niż 75% gruntów ornych to trawy lub inne pastewne rośliny zielne lub grunt ugorowany lub uprawy roślin strączkowych lub połączenie powyższych. Zniesiono limit 30 ha gruntów ornych nieobjętych uprawami warunkującymi wyłączenie.

§ Uprawa mieszana - za jedną uprawę uznane zostaną obszary, na których prowadzone będą obok siebie odrębne uprawy, z których każda ma powierzchnię mniejszą niż 0,1 ha.

§ Mieszanka – obszary, na których wysiewane będą mieszanki nasion uznawane są za oddzielne uprawy, pod warunkiem, że możliwe będzie ustalenie, że gatunki z różnych mieszanek nasion różnią się od siebie (nie dotyczy to mieszanek zaliczanych do kategorii trawy i inne pastewne rośliny zielne, czyli np. mieszanek bobowatych drobnonasiennych z trawą, mieszanek traw), np. jeżeli w jednym gospodarstwie uprawiane są mieszanki: jęczmień jary z owsem siewnym, żyto ozime z wyką kosmatą, owies siewny z żytem jarym uprawy takie będą traktowane jako oddzielne uprawy.

§ Uprawa pszenicy orkisz (Triticum spelta) – stanowi odrębną uprawę od upraw należących do tego samego rodzaju.

5) Utrzymanie obszarów proekologicznych

§ Za elementy EFA przylegające uznawane będą elementy krajobrazu oraz strefy buforowe i miedze, jeżeli przylegają do obszaru proekologicznego bezpośrednio przylegającego do gruntów ornych gospodarstwa. Można także uznać za obszary EFA takie elementy krajobrazu, które są położone w pasie o szerokości 5 m wokół gruntów ornych.

§ Ujednolicenie parametrów/wielkości elementów EFA:

o dla żywopłotów, pasów zadrzewionych i rowów maksymalna szerokość wynosi 10 m,

o dla oczek wodnych oraz zagajników śródpolnych włączając w to drzewa, krzewy i kamienie maksymalna wielkość wynosi 0,30 ha,

o dla stref buforowych i miedz połączonych w jedną kategorię określono limit 20 m szerokości,

o dla pasów gruntów kwalifikujących się do płatności wzdłuż obrzeży lasu (bez produkcji) zwiększono maksymalną szerokość do 20 metrów.

§ Dopuszczono możliwość wykorzystywania do EFA elementów, które przekraczają parametry określone w przepisach UE. Nowe podejście oznacza, że w przypadku posiadania w gospodarstwie elementów przekraczających maksymalne wielkości/szerokości dla obszarów EFA, rolnik będzie mógł wykorzystać taki element jako EFA, ale tylko do wielkości określonej w przepisach UE, np. w przypadku oczka wodnego o wielkości 0,4 ha, rolnik będzie mógł zadeklarować ten element jako EFA, ale tylko do wielkości 0,3 ha obiektów nie większych niż 1,00 ha. Dotychczas taka możliwość nie była dopuszczona, gdyż w przypadku przekroczenia przez dany obiekt wielkości określonej w przepisach UE, cały element nie był kwalifikowany do EFA. Jednocześnie w odniesieniu do elementów krajobrazu, tak jak do tej pory, będą stosowane współczynniki przekształcenia (konwersji) i ważenia, które służą do przeliczenia rzeczywistej powierzchni obiektów uznawanych za obszary proekologiczne na powierzchnię przeliczeniową.

§ Zmieniono współczynnik przekształcenia dla rowu z 3 na 5, współczynniki ważenia: dla zagajników o krótkiej rotacji z 0,3 na 0,5 oraz roślin wiążących azot z 0,7 na 1.

§ Wprowadzono zakaz stosowania środków ochronny roślin na następujących elementach EFA: gruntach ugorowanych, pasach gruntów kwalifikujących się do płatności wzdłuż obrzeży lasu (z produkcją), międzyplonach ścierniskowych, międzyplonach ozimych, wsiewkach trawy lub bobowatych drobnonasiennych w uprawę główną, uprawach wiążących azot, w okresie utrzymania elementu EFA. Zakaz ten obejmuje również zaprawę nasion.

§ Wydłużono okres utrzymania międzyplonów/okrywy zielonej do 8 tygodni.

§ Wprowadzono dwie możliwości realizacji wymogu utrzymania międzyplonu ścierniskowego: stały termin wysiewu oraz stały termin utrzymania, tj. wysiew w okresie od dnia 1 lipca do dnia 20 sierpnia i utrzymanie co najmniej do dnia 15 października lub indywidualne podejście, tj. wysiew w okresie od dnia 1 lipca do dnia 20 sierpnia i utrzymanie przez co najmniej 8 tygodni od dnia wysiewu mieszanki. Dzień wysiewu należy wskazać w oświadczeniu złożonym do kierownika biura powiatowego ARiMR, w terminie 7 dni od dnia wysiewu mieszanki. W przypadku, gdy rolnik nie wskaże (w ciągu 7 dni od daty wysiewu, a najpóźniej do dnia 27 sierpnia 2018 r.) dnia wysiewu mieszanki w ww. oświadczeniu, wówczas uznaje się, że rolnik wybrał wariant ze stałym terminem wysiewu i stałym terminem utrzymania międzyplonu.

§ Za obszary EFA uznawane będą wsiewki trawy lub bobowatych drobnonasiennych w uprawę główną.

§ Zniesiono limit 30 ha gruntów ornych nieobjętych uprawami warunkującymi zwolnienie z konieczności utrzymania obszarów proekologicznych.

6) W związku z planowanym na dzień 1 stycznia 2018 r. wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) zmieniającego m.in. rozporządzenie (UE) nr 1305/2013, 1306/2013 i nr 1307/2013 możliwa jest zmiana zasad wypełniania wniosków w następującym zakresie:

§ rolnik aktywny zawodowo – m.in. możliwa rezygnacja z konieczności sprawdzania warunku pozostawania rolnikiem aktywnym zawodowo,

§ płatność dla młodych rolników – możliwa zmiana sposobu obliczania okresu, w którym rolnicy kwalifikują się do płatności.

Szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną zamieszczone na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po wejściu w życie ww. rozporządzenia.

7) W odniesieniu do działania Rolnictwo ekologiczne oraz Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego wprowadzono szereg korzystnych zmian o charakterze uproszczeniowym, w tym m.in. zmianę umożliwiającą rolnikowi podejmowanie nowych/takich samych zobowiązań oraz zmianę umożliwiającą rolnikowi wnioskowanie o płatność ekologiczną w ramach Pakietu 1 lub Pakietu 7 (Uprawy rolnicze) oraz płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną w ramach Pakietu 1 także do konopi włóknistych, o ile rolnik wnioskuje o płatność do takiej uprawy w ramach płatności bezpośrednich i spełnia warunki do jej przyznania w ramach płatności bezpośrednich.

Zmiany w zasadach wypełniania wniosku w stosunku do roku 2017

1) Rolnicy posiadający w gospodarstwie ugór z okrywą roślinną należącą do traw, zobowiązani są do wykazywania takich obszarów we wniosku jako uprawa – trawy na ugorze. Nieprzerwana deklaracja trawy na ugorze na tej samej powierzchni spowoduje, że grunt ten po 5 latach stanie się trwałym użytkiem zielonym.

2) W części VII wniosku Oświadczenie o sposobie wykorzystywania działek rolnych (kolumna 2) w ramach Pakietu 6. Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego w przypadku uprawy gatunków wymienionych w zał. nr 4 do rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego rolnik zobowiązany jest zadeklarować gatunek uprawianej rośliny, a w przypadku uprawy roślin odmian regionalnych lub amatorskich również nazwy uprawianych odmian. (Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna przyznawana jest do maksymalnej powierzchni 5 ha do gatunku wymienionego w zał. nr 4 lub odmiany regionalnej lub amatorskiej).

3) W części VII wniosku Oświadczenie o sposobie wykorzystywania działek rolnych (kolumna 2) w przypadku deklaracji do płatności ekologicznej upraw sadowniczych, rolnik zobowiązany jest zadeklarować na działce rolnej nazwę rośliny uprawnej dla każdego wariantu Pakietu 4 lub 10, także w przypadku wariantu 4.1.2 oraz 10.1.2 (Uprawy jagodowe).

4) W przypadku przeniesienia posiadania gruntów lub stada zwierząt ras lokalnych albo śmierci rolnika albo następstwa prawnego, które nastąpiło po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej i ekologicznej za poprzedni rok, zamiast wniosku W-4/110 składany jest wniosek W-1/01, dodatkowo na wniosku W-1/01 w sekcji I. Cel złożenia, należy zaznaczyć checkbox, jakiego działania dotyczy przejęcie zobowiązania.

5) W przypadku przeniesienia własności zalesionych gruntów objętych zobowiązaniem zalesieniowym albo śmierci albo następstwa prawnego, które nastąpiło po doręczeniu rolnikowi decyzji w sprawie o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020) za poprzedni rok, lecz zanim rolnik ten złożył wniosek o przyznanie tych premii w 2018 r., na wniosku W-1/01 w sekcji I. Cel złożenia, należy zaznaczyć checkbox Przejęcie zobowiązania: zalesieniowego.

NORMY I WYMOGI WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI

Zgodnie z obowiązującą ustawą prawo wodne w celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieżeniu dalszemu ich zanieczyszczeniu w 2018 roku zostanie opracowany i wdrożony na terenie całego państwa program działań. Program ten zawierać będzie określone środki służące ograniczeniu rolniczego wykorzystania nawozów, w tym sposoby i warunki nawożenia na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub przykrytych śniegiem, w pobliżu wód powierzchniowych i na terenach o dużym nachyleniu, a także zachowanie równowagi między możliwym do przewidzenia zapotrzebowaniem upraw na azot a zasileniem upraw azotem z gleby oraz z nawożenia. W programie zostaną wskazane okresy, w których dozwolone jest rolnicze wykorzystanie nawozów oraz dawki nawozów i sposoby nawożenia; warunki, w których wykorzystanie niektórych rodzajów nawozów jest zabronione; określone zostaną też warunki przechowywania odchodów zwierzęcych, w tym powierzchni i pojemności urządzeń do ich przechowywania. Program zawierać będzie informacje o prawidłowym planowaniu nawożenia azotem poszczególnych roślin; określenie listy upraw intensywnych; współczynników przeliczeniowych sztuk rzeczywistych zwierząt gospodarskich na duże jednostki przeliczeniowe, określenie sposobu obliczania sztuk przelotowych i stanu średniorocznego, a także sposobu obliczania minimalnej wielkości miejsc do przechowywania odchodów zwierzęcych. W programie działań zostaną określone średnie roczne wielkości produkcji odchodów zwierzęcych i koncentracji zawartego w nich azotu w zależności od gatunku zwierzęcia gospodarskiego, jego wieku i wydajności oraz systemu utrzymania. Określony zostanie sposób obliczania dawki nawozów azotowych mineralnych; maksymalnej dawki nawozów azotowych dla upraw w plonie głównym oraz sposób ustalania wielkości rocznej dawki odchodów zwierzęcych wykorzystywanych rolniczo zawierającej nie więcej niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych. W programie działań zostanie określony sposób dokumentowania oraz harmonogram rzeczowy i czasowy realizacji programu.

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker