zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisku ds. rolnictwa i gospodarki gruntami

Kategoria: Aktualności
Opublikowano Super User

Urząd Gminy w Dłutowie zatrudni osobę na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisku ds. rolnictwa i gospodarki gruntami w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zakres czynności na w/w stanowisku pracy obejmuje w szczególności:

1)Przygotowywanie regulaminów gospodarowania zasobami mieszkaniowymi gminy oraz stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i gospodarczych,

2)Prowadzenie gospodarki lokalami mieszkalnymi oraz spraw dotyczących zakupów materiałów, usług związanych z bieżącym utrzymaniem lokali i budynków oraz terenów gminnych do nich przyległych,

3)Regulowanie uprawnień do lokalu osób pozostałych w nim po śmierci najemcy,

4)Prowadzenie spraw dotyczących usunięcia osób zajmujących lokale komunalne bez tytułu prawnego ,

5)Prowadzenie spraw związanych z przeglądami, remontami obiektów gminnych oraz prowadzenie spraw w zakresie serwisów pogwarancyjnych urządzeń tego wymagających,

6)Prowadzenie ewidencji i książek wszystkich obiektów gminnych,

7)Organizowanie przetargów na dzierżawę oraz najem lokali gminnych oraz przygotowywanie projektów umów dzierżawy i najmu,

8)Realizacja zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami,

9)realizacja zadań w zakresie zarządzania gminnym zasobem nieruchomości,

10)realizacja zadań w zakresie dokonywania podziałów nieruchomości oraz scalania i podziału nieruchomości,

11)Prowadzenie i aktualizacja ewidencji mienia komunalnego Gminy,

12)Składanie wniosków o wpis do ksiąg wieczystych wraz z niezbędną dokumentacją,

13)Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości,

14)Prowadzenie spraw z zakresu wywłaszczania nieruchomości,

15)Wdrażanie i stosowanie cyfrowej mapy gminy w zakresie topografii, uzbrojenia i ewidencji gruntów,

16)Realizacja zadań z zakresu rolniczego wykorzystania gruntów,

17)Koordynacja prac związanych z gospodarką leśną, łowiecką i nasienną, prowadzenie spraw dotyczących rolnictwa i statystyki rolnej,

18)Podejmowanie działań w zakresie ochrony zwierząt,

19)Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie usuwania zwłok zwierząt,

20)Współpraca z Gminną Spółką Wodną,

21)Prowadzenie spraw dotyczących stosunków wodnych na gruntach,

22)Prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczenia nieruchomości,

23)Zarząd wspólnotami gruntowymi,

24)Rozliczanie udzielonych z budżetu gminy dotacji w zakresie realizowanych zadań.

4.Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym:

1)obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;

2)ukończony 18 rok życia,

3)pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)nieposzlakowana opinia,

5)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

6)wykształcenie średnie/wyższe (preferowane kierunki: zarządzanie nieruchomościami, rolnictwo, geodezja).

5.Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem urzędniczym:

1)umiejętność korzystania z przepisów prawa,

2)znajomość przepisów z zakresu gospodarki nieruchomościami, zarządzania lokalami komunalnymi,

3)znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych;

4)znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego oraz ustawy o samorządzie gminnym;

5)umiejętność obsługi komputera;

6)zdolność analitycznego myślenia;

7)komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;

8)prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty: cv, list motywacyjny, oświadczenieże osoba posiadapełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie o stanie zdrowia.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Urząd Gminy Dłutów, 95-081 Dłutów, ul. Pabianicka 25 – Sekretariat z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na zastępstwo –na stanowisku rolnictwo i gospodarka gruntami”

Termin: do 31 października 2018 r. godz.10.00

                                                             Wójt Gminy Dłutów

mgr inż. Grażyna Maślanka - Olczyk

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker