Nabór na stanowisko Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Dłutowie

Kategoria: Aktualności
Opublikowano Karolina Reliszka

Wójt Gminy Dłutów ogłasza nabór na stanowisko

Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Dłutowie

 

Miejsce pracy: Zakład Usług Komunalnych, ul. Polna 2, 95-081 Dłutów

Termin i miejsce składania dokumentów: do dnia 31 lipca 2020 roku do godz. 15.30, Urząd Gminy Dłutów, 95-081 Dłutów, ul. Pabianicka 25 - Sekretariat z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Dłutowie" lub drogą elektroniczną na adres dlutow@dlutow.pl w formie skanów podpisanych dokumentów. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

1. Określenie stanowiska urzędniczego:

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych, pełny wymiar czasu pracy.

2. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

1)wykształcenie wyższe,

2)co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe,

3)obywatelstwo polskie, obywatelstwo państw Unii Europejskiej lub obywatelstwo państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

4)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,

5)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

6)niekaralność za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe oraz za naruszenie dyscypliny finansów publicznych skutkujące zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

7)nieposzlakowana opinia

8)prawo jazdy kat. B.

3. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1)co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na kierowniczym stanowisku związanym z gospodarką wodno – kanalizacyjną, na kierowniczym stanowisku w jednostce samorządu terytorialnegolub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku kierownika Zakładu Usług Komunalnych,

2)wykształcenie wyższe uzyskane na uniwersytecie technicznym z zakresu ochrony środowiska lub dziedzin pokrewnych,

3)dobra znajomość przepisów prawa z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o gospodarce komunalnej, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prawo zamówień publicznych i prawo ochrony środowiska,

4)znajomość zasad planowania i realizacji inwestycji,

5)posiadanie cech osobowości i umiejętności, takich jak: samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność dobrej organizacji pracy i zarządzania zespołem ludzi, terminowość, kreatywność,

6)dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona właściwym dokumentem.

4.Wymagane dokumenty:

1)list motywacyjny,

2)życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

3)kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

4)kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

5)oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa zgodnego z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

6)podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7)podpisane oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za naruszenie dyscypliny finansów publicznych skutkujące zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

8)oświadczenie o stanie zdrowia kandydata, umożliwiającym mu pracę na stanowisku kierownika Zakładu Usług Komunalnych,

9)inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach wg uznania kandydata,

10)podpisana informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych, stanowiąca załącznik do ogłoszenia o naborze,

11)oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Urząd Gminy Dłutów Pana/Pani danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla celów przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze i jego dokumentacji oraz, że został Pan/Pani poinformowana/-y, że niniejsza zgoda może zostać wycofana w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje m.in.:

1)kierowanie działalnością oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania Zakładu,

2)wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do zatrudnionych
w Zakładzie pracowników,

3)działanie zgodnie z prawem, statutem, pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Wójta, podejmowanie decyzji i ponoszenie za nie odpowiedzialności,

4)prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej, zgodnie z przepisami prawa,

5)gospodarowanie mieniem Gminy przekazanym do Zakładu,

6)realizacja zadań gminy wynikających z zakresu gospodarki wodnej oraz gospodarki ściekami,

7)utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej ujęć wody, sieci wodociągowej, oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej,

8)opracowywanie rocznych i wieloletnich planów rozbudowy, budowy nowych i modernizacji urządzeń wodnych i kanalizacyjnych,

9)prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

10)opracowywanie corocznych informacji w zakresie korzystania ze środowiska,

11)naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,

12)składanie comiesięcznych wniosków do PFRON w sprawie dofinansowania wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika,

13)opracowywanie sprawozdań dotyczących gospodarki odpadami z oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody,

14)opracowywanie harmonogramów badań wody i ścieków oraz składanie sprawozdań z wyników badań do właściwych instytucji,

15)sporządzanie i podpisywanie umów z prywatnymi inwestorami dotyczących budowy sieci wodno-kanalizacyjnych w ramach udzielonych upoważnień,

16)przygotowywanie dokumentów i pozwoleń do opracowywania operatów wodno-prawnych,

17)uzgadnianie dokumentacji z zarządcami dróg dotyczącej usuwania awarii infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,

18)nadzór nad terminowym ściąganiem należności od odbiorców,

19)ponadto do zadań stanowiska należy:

dbałość o zachowanie tajemnicy służbowej i ochronę danych osobowych,

przestrzeganie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej,

realizacja zadań z kontroli zarządczej.

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker