Nabór na stanowisko ds. obsługi Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Dłutowie

Kategoria: Aktualności
Opublikowano Karolina Reliszka

Nabór na stanowisko ds. obsługi Rady Gminy

w Urzędzie Gminy w Dłutowie

(stanowisko wolne od 1 sierpnia 2020 roku)

Miejsce pracy: Urząd Gminy w Dłutowie, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów

Wydłużenie terminu składania dokumentów do 3 sierpnia 2020r. do godz. 15.30.

 

Termin i miejsce składaia dokumentów:

Do dnia 31 lipca 2020 roku do godz. 15:30, Urząd Gminy w Dłutowie, 95-081 Dłutów, ul. Pabianicka 25 - Sekretariat z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko ds. obsługi Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Dłutowie" lub drogą elektroniczną na adres dlutow@dlutow.pl w formie skanów podpisanych dokumentów.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Określenie stanowiska urzędniczego:

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy, pełny wymiar czasu pracy.

2. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
 3. obywatelstwo polskie, obywatelstwo państw Unii Europejskiej lub obywatelstwo państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. niekaralność za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe
  oraz za naruszenie dyscypliny finansów publicznych skutkujące zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 7. nieposzlakowana opinia.

3. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 1. wykształcenie wyższe o profilu administracyjnym lub prawnym,
 2. co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w jednostce samorządu terytorialnego,
 3. dobra znajomość przepisów prawa z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych i kodeks postępowania administracyjnego,
 4. posiadanie cech osobowości i umiejętności, takich jak: samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność dobrej organizacji pracy, terminowość, kreatywność, wysoka kultura osobista,
 5. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona właściwym dokumentem.
 6. prawo jazdy kat. B.
 1. Wymagane dokumenty:
 2. list motywacyjny,
 3. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (poświadczone przez kandydata                           za zgodność z oryginałem),
 6. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa zgodnego z art. 11
  ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 7. podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. podpisane oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu                   za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za naruszenie dyscypliny finansów publicznych skutkujące zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 9. oświadczenie o stanie zdrowia kandydata, umożliwiającym mu pracę na w/w stanowisku ,
 10. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach wg uznania kandydata,
 11. podpisana informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych, stanowiąca załącznik do ogłoszenia o naborze,
 12. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje m.in.:

 1. obsługa biurowa i organizacyjna Rady, jej komisji i rad sołeckich, przygotowywanie niezbędnych materiałów oraz dokumentowanie ich posiedzeń,
 2. zapewnienie właściwych warunków do przeprowadzania sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań,
 3. organizacyjne i kancelaryjne zabezpieczenie wyborów sołtysów,
 4. prowadzenie spraw z zakresu samorządu wsi, w tym prowadzenie i nadzorowanie realizacji zadań związanych z funduszem sołeckim,
 5. wykonywanie zadań związanych z wyborami powszechnymi, referendum oraz wyborami sołtysów i rad sołeckich,
 6. prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem Gminy w Związku Gmin Wiejskich RP
  i innych związkach i stowarzyszeniach,
 7. prowadzenie i realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia,
 8. realizacja zadań związanych z wydawaniem przez Gminę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 9. pełnienie funkcji koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie (nadzór
  nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy,
  w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwienia spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt sprawy),
 10. prowadzenie i nadzór nad archiwum zakładowym Urzędu.

Pełna treść ogłoszenia: https://bip.dlutow.pl/nabor-na-stanowisko-ds-obslugi-rady-gminy-w-urzedzie-gminy-w-dlutowie#

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker