Nabór na stanowisko radcy prawnego w Urzędzie Gminy w Dłutowie

Kategoria: Aktualności
Opublikowano Karolina Reliszka

Wójt Gminy Dłutów ogłasza nabór na stanowisko radcy prawnego w Urzędzie Gminy w Dłutowie

Miejsce pracy:

Urząd Gminy w Dłutowie

ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów

1. Określenie stanowiska urzędniczego:

stanowiskoradcy prawnego w Urzędzie Gminy w Dłutowie, w wymiarze ½ etatu.

2. Termin i miejsce składania dokumentów:

do dnia 6 sierpnia 2020 roku do godz. 15:30, Urząd Gminy w Dłutowie, 95-081 Dłutów, ul. Pabianicka 25 - Sekretariat z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko radcy prawnego w Urzędzie Gminy w Dłutowie" lub drogą elektroniczną na adres dlutow@dlutow.pl w formie skanów podpisanych dokumentów.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

3. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

1)wykształcenie wyższe o kierunku prawo,

2)posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego - posiadanie wpisu na listę radców prawnych oraz złożenie ślubowania – zgodnie z ustawą o radcach prawnych,

3)co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego na stanowisku radcy prawnego (w oparciu o umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, bądź w ramach działalności gospodarczej),

4)znajomość obowiązujących przepisów prawa z zakresu samorządu terytorialnego m.in. ustawy o samorządzie gminnym,

5)wiedza z zakresu prawa finansów publicznych, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa podatkowego, prawa zamówień publicznych,

6)znajomość zasad ochrony danych osobowych,

7)umiejętność obsługi komputera, w tym MS Office (Word), systemu informacji prawnej typu Lex oraz umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

8)dyspozycyjność (praca w Urzędzie oraz poza jego siedzibą przy załatwianiu spraw sądowych i administracyjnych),

9)posiadanie obywatelstwa polskiego, obywatelstwa państw Unii Europejskiej lub obywatelstwa państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

10)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,

11)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

12)niekaralność za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe

oraz za naruszenie dyscypliny finansów publicznych skutkujące zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

13)nieposzlakowana opinia.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest tutaj:

https://bip.dlutow.pl/nabor-na-stanowisko-radcy-prawnego-w-urzedzie-gminy-w-dlutowie

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker