1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z XXXVI sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Dłutów w roku budżetowym 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/270/22 Rady Gminy Dłutów
  z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie – ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci niepełnosprawnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/294/23 Rady Gminy Dłutów
  z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Dłutów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dłutów w 2023 roku.
 11. Przedstawienie informacji dotyczącej rozliczenia dotacji przyznanej Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „DŁUTÓW” na realizację w 2022 r. zadania: „Rozwój sportu na terenie Gminy Dłutów w roku 2022”.
 12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2022 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym.
 13. Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy Dłutów.
 14. Interpelacje i zapytania.
  Wnioski.
 15. Zakończenie obrad.

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z XXXV sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie – ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci niepełnosprawnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2023-2030.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dąbrowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Dłutów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za posiłki lub świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych udzielone w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 12. Interpelacje i zapytania.
 13. Wnioski.
 14. Zakończenie obrad.

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z XXXIV sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2022-2026.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/135/20 Rady Gminy Dłutów z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2023-2030.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dłutów na 2023 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Dłutów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dłutów na pierwsze półrocze 2023 roku.
 14. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dłutów za rok szkolny 2021/2022.
 15. Interpelacje i zapytania.
 16. Wnioski.
 17. Zakończenie obrad.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z XXXIII sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dłutów do złożenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu Gminy Dłutów rygorowi egzekucji w formie aktu notarialnego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie – ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci niepełnosprawnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz szczegółowych warunków ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych
  w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dłutowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dłutów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2022 – 2030.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dłutów”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Dłutów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Dłutów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.
 16. Interpelacje i zapytania.
 17. Wnioski.
 18. Zakończenie obrad.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z XXXII sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2022 – 2030.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2022 rok.
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

 

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker