1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z XXI sesji
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Dłutów
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Dłutów
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Mierzączka Duża oraz Drzewociny
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Leszczyny Małe
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Tążewy
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Leszczyny Duże
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Orzk
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Orzk
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Dłutowie
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dłutów na rok szkolny 2021/2022
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2021 rok
 16. Interpelacje i zapytania
 17. Wnioski
 18. Zakończenie obrad

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z XX sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Debata nad Raportem o stanie Gminy Dłutów za 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dłutów wotum zaufania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dłutów za 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dłutów z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Czyżemin.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Drzewociny.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Huta Dłutowska.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Piętków.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Ślądkowice.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Tążewy.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2021 rok.
 17. Interpelacje i zapytania.
 18. Wnioski.
 19. Zakończenie obrad.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z XIX sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Huta Dłutowska.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/165/13 Rady Gminy Dłutów z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Dłutów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dłutów w 2021 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku mieszkaniowego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Dłutów na lata 2021 – 2027.
 14. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dłutowie za 2020 rok.
 15. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok.
 16. Interpelacje i zapytania.
 17. Wnioski.
 18. Zakończenie obrad.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z XVII sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/135/20 Rady Gminy Dłutów z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2020 – 2027.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2021-2027.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dłutów na 2021 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dłutów na pierwsze półrocze 2021 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Dłutów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.
 13. Interpelacje i zapytania.
 14. Wnioski.
 15. Zakończenie obrad.

Zwracam się z apelem do mieszkańców, aby ze względów bezpieczeństwa z powodu trwającej epidemii COVID-19 obrady rady gminy oglądać na żywo na stronie: Gmina Dłutów - transmisja na żywo

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z XVI sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawierozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dłutów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dłutów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Dłutów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Dłutów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/165/13 Rady Gminy Dłutów z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Dłutów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2020 – 2027.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2020 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
 17. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dłutów za rok szkolny 2019/2020.
 18. Interpelacje i zapytania.
 19. Wnioski.
 20. Zakończenie obrad.
2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker