Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z XXXIII sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dłutów do złożenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu Gminy Dłutów rygorowi egzekucji w formie aktu notarialnego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie – ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci niepełnosprawnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz szczegółowych warunków ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych
  w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dłutowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dłutów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2022 – 2030.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dłutów”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Dłutów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Dłutów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.
 16. Interpelacje i zapytania.
 17. Wnioski.
 18. Zakończenie obrad.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z XXXII sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2022 – 2030.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2022 rok.
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z XXXI sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2022 – 2030.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2022 rok.
 8. Przedstawienie informacji dotyczących oświadczeń majątkowych.
 9. Interpelacje i zapytania.
 10. Wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z XXX sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Dłutów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Tążewy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Orzk.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Ślądkowice.
 10. Interpelacje i zapytania.
 11. Wnioski.
 12. Zakończenie obrad.

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z XXIX sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkole i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dłutów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Dłutów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dłutów na rok szkolny 2022/2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2022 – 2030.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dłutów w 2022 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIII/198/21 Rady Gminy Dłutów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dłutowie oraz nadania jej Statutu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Czyżemin.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Drzewociny.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Huta Dłutowska.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Piętków.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Ślądkowice.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Tążewy.
 18. Interpelacje i zapytania.
 19. Wnioski.
 20. Zakończenie obrad.
2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker