Proponowany porządek obrad XXIX Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 13:00 w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

Kategoria: Informacja o sesjach
Opublikowano Super User
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z XXVIII sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Debata nad Raportem o stanie Gminy Dłutów za 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dłutów wotum zaufania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dłutów za 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dłutów z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2030.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2022 rok.
 11. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Dłutów na lata 2022-2024.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Huta Dłutowska.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dłutów na drugie półrocze 2022 roku.
 14. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 rok.
 15. Przedstawienie sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za 2021 rok.
 16. Interpelacje i zapytania.
 17. Wnioski.
 18. Zakończenie obrad.
2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker