Proponowany porządek obrad XXX Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2022 r. (czwartek) o godz. 13:00 w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

Kategoria: Informacja o sesjach
Opublikowano Super User
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z XXIX sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkole i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dłutów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Dłutów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dłutów na rok szkolny 2022/2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2022 – 2030.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dłutów w 2022 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIII/198/21 Rady Gminy Dłutów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dłutowie oraz nadania jej Statutu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Czyżemin.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Drzewociny.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Huta Dłutowska.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Piętków.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Ślądkowice.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Tążewy.
 18. Interpelacje i zapytania.
 19. Wnioski.
 20. Zakończenie obrad.
2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker