Proponowany porządek obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2022 r. (środa) o godz. 12:00 w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

Kategoria: Informacja o sesjach
Opublikowano Super User

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z XXXIII sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dłutów do złożenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu Gminy Dłutów rygorowi egzekucji w formie aktu notarialnego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie – ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci niepełnosprawnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz szczegółowych warunków ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych
  w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dłutowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dłutów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2022 – 2030.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dłutów”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Dłutów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Dłutów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.
 16. Interpelacje i zapytania.
 17. Wnioski.
 18. Zakończenie obrad.
2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker