Proponowany porządek obrad II Sesji Rady Gminy Dłutów

Kategoria: Informacja o sesjach
Opublikowano

Proponowany porządek obrad II Sesji Rady Gminy Dłutów,

która odbędzie się w dniu 11 grudnia 2014 r. (czwartek)

o godz. 13:00 w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

 

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z I sesji.

 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Gminy Dłutów.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia imiennych składów stałych komisji Rady Gminy Dłutów

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2014-2025.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2014-2025.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2014 rok.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Dłutów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dłutów.

 12. Interpelacje i zapytania.

 13. Wolne wnioski.

 14. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

/-/ Janas Krzysztof

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker