Proponowany porządek obrad - VI Sesja Rady Gminy

Kategoria: Informacja o sesjach
Opublikowano

Proponowany porządek obrad VI Sesji Rady Gminy Dłutów,

która odbędzie się w dniu

29 czerwca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 13:00

w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z V sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Mierzączka Duża.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Czyżemin.
 7. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy Dłutów za 2014 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dłutów za 2014 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dłutów z tytułu wykonania budżetu za 2014 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/15 Rady Gminy Dłutów z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dłutów na 2015 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2015-2025.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2015 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
 14. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2015 r.
 15. Interpelacje i zapytania.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad.

                       

                                       Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

                                          /-/ Janas Krzysztof

 

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker