Proponowany porządek obrad XI Sesji Rady Gminy Dłutów

Kategoria: Informacja o sesjach
Opublikowano Karolina Reliszka

Proponowany porządek obrad XI Sesji Rady Gminy Dłutów, 

 która odbędzie się w dniu 8 grudnia 2015 r. o godz. 13:00

w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z X sesji.

4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dłutów eksploatowanych przez Zakład Usług Komunalnych.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2015-2025.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2015 r.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/256/14 z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Dłutów.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/257/14 Rady Gminy Dłutów z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Dłutów.

10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla potrzeb wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Dłutów 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”.

12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Dłutów na lata 2016 – 2018.

13.Interpelacje i zapytania.

14.Wolne wnioski.

15.Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

/-/ Janas Krzysztof

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker