Proponowany porządek obrad XIV Sesji Rady Gminy Dłutów

Kategoria: Informacja o sesjach
Opublikowano

Proponowany porządek obrad XIV Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 30 marca 2016 r. (środa) o godz. 13:00 w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XIII sesji.

4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Czyżemin.

6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2016-2026.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2016 r.

9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dłutów w 2016 roku.

10.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dłutowie.

11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum oraz kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dłutów.

12.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2015 r. w szkołach prowadzonych przez Gminę Dłutów.

13.Przedłożenie sprawozdań z prac Komisji Rady Gminy Dłutów za 2015 r.

14.Interpelacje i zapytania.

15.Wolne wnioski.

16.Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

/-/ Janas Krzysztof

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker