Proponowany porządek obrad XV Sesji Rady Gminy Dłutów

Kategoria: Informacja o sesjach
Opublikowano

Proponowany porządek obrad XV Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 31 maja 2016 r. (wtorek) o godz. 1300 w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

 

1.      Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XIV sesji.

4.      Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2016-2026.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2016 r.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dłutów”.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z Gminnej Sali Sportowo-Widowiskowej w Dłutowie.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z Obiektu Sportowego w Dłutowie.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej w Łaziskach.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2015 rok w Gminie Dłutów

12.  Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dłutowie za    2015 r.

13.  Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015.

14.  Interpelacje i zapytania.

15.  Wolne wnioski.

16.  Zakończenie obrad.

 

                                                                       Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

                                                                                               /-/ Janas Krzysztof

 

 

 

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker