Proponowany porządek obrad XVI Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016 r. (środa) o godz. 1300 w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

Kategoria: Informacja o sesjach
Opublikowano

Proponowany porządek obrad XVI Sesji Rady Gminy Dłutów,

która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016 r. (środa)

o godz. 13:00  w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

 

1.      Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XV sesji.

4.      Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.      Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy Dłutów za 2015 rok.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dłutów za 2015 rok.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dłutów z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2016-2026.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2016 r.

10.  podjęcie uchwaływ sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dłutów

12.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2016 r.

13.  Interpelacje i zapytania.

14.  Wolne wnioski.

15.  Zakończenie obrad.

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

                                                                                               /-/ Janas Krzysztof

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker