Proponowany porządek obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2018 r.

Kategoria: Informacja o sesjach
Opublikowano Super User

Proponowany porządek obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Dłutów,

która odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2018 r. (środa) o godz. 1300

w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/223/18 Rady Gminy Dłutów z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2018-2026.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2018 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/102/16 Rady Gminy Dłutów z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dłutów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Leszczyny Duże.
 11. Informacja z realizacji programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego w 2017 r.
 12. Interpelacje i
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

/-/ Janas Krzysztof

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker