Proponowany porządek obrad III Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 27 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 13.00 w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

Kategoria: Informacja o sesjach
Opublikowano Super User

Proponowany porządek obrad III Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 27 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 13.00 w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjmowanie uwag do protokołu z II sesji.

4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Dłutów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

7.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Dłutów w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2018-2026.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2018 r.

10.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/252/18 Rady Gminy Dłutów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchyleniauchwały Nr XXXVII/240/18 Rady Gminy Dłutów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/33/15 Rady Gminy Dłutów z dnia 1 czerwca 2015 r.dotyczącej wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

13.Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

14.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2019-2026.

15.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dłutów na 2019 rok.

16.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dłutów.

17.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.

18.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

19.Przedstawienie informacji dotyczących oświadczeń majątkowych.

20.Interpelacje i zapytania.

21.Wnioski.

22.Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

/-/ Janas Krzysztof

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker