Proponowany porządek obrad V Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 27 marca 2019 r. (środa) o godz. 13.00 w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

Kategoria: Informacja o sesjach
Opublikowano Sylwia Witkowska

Proponowany porządek obrad V Sesji Rady Gminy Dłutów,

która odbędzie się w dniu 27 marca 2019 r. (środa) o godz. 1300

w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z IV sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/19 Rady Gminy Dłutów z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Dłutów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Dłutów na lata 2019-2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dłutów w 2019 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/165/13 Rady Gminy Dłutów z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Dłutów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/29/15 Rady Gminy Dłutów z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 12. Podjęcie uchwały zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2018-2026.
 14. Podjęcie uchwały w sprawiezmian w budżecie Gminy Dłutów na 2019 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dąbrowa.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dłutów na pierwsze półrocze 2019 r.
 18. Sprawozdanie za 2018 r. z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 oraz sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przemocy w Rodzinie.
 19. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2018 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym i informacje Wójta Gminy Dłutów.
 20. Interpelacje i zapytania.
 21. Wnioski.
 22. Zakończenie obrad.

                            

                                                                            Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

                                                                                              /-/ Janas Krzysztof

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker