Proponowany porządek obrad VII Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 13:00

Kategoria: Informacja o sesjach
Opublikowano Super User
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z VI sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Debata nad Raportem o stanie gminy Dłutów za rok 2018.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dłutów wotum zaufania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dłutów za 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dłutów z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Mierzączka Duża.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Budy Dłutowskie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2018-2026
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2019 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Stadionowi gminnemu w Dłutowie imienia Eugeniusza Frankowskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
 16. Interpelacje i zapytania.
 17. Wnioski
 18. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

/-/ Janas Krzysztof

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker