Proponowany porządek obrad IX Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 30 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.00

Kategoria: Informacja o sesjach
Opublikowano Sylwia Witkowska

Proponowany porządek obrad IX Sesji Rady Gminy Dłutów,

która odbędzie się w dniu 30 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.00

w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z VIII sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Przedstawienie opinii zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów ławników.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz szczegółowych warunków ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dłutowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2019-2026.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2019 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 14. Interpelacje i
 15. Wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

                            

                                                                            Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

                                                                                              /-/ Janas Krzysztof

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker