Proponowany porządek obrad X Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 6 listopada 2019 r. (środa) o godz. 13.00 w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

Kategoria: Informacja o sesjach
Opublikowano Sylwia Witkowska

Proponowany porządek obrad X Sesji Rady Gminy Dłutów,

która odbędzie się w dniu 6 listopada 2019 r. (środa) o godz. 1300

w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z IX sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Tążewy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Orzk.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Dłutowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawiew sprawie zmiany uchwały Nr VII/48/19 Rady Gminy Dłutów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Mierzączka Duża.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2019-2026.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2019 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Dłutów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Dłutów.
 13. Przedstawienie informacji dotyczących oświadczeń majątkowych.
 14. Interpelacje i
 15. Wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

                                                                            Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

                                                                                              /-/ Janas Krzysztof

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker