Proponowany porządek obrad XI Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2019 r. (piątek) o godz. 12:00 w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

Kategoria: Informacja o sesjach
Opublikowano Super User
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z X sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/74/19 Rady Gminy Dłutów z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Dłutowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/29/15 Rady Gminy Dłutów z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/19 Rady Gminy Dłutów z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dłutów na rok szkolny 2019/2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2020-2026.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2019 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/70/19 Rady Gminy Dłutów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/71/19 Rady Gminy Dłutów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2019-2027.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dłutów na 2020 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Dłutów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dłutów na pierwsze półrocze 2020 r.
 20. Interpelacje i zapytania.
 21. Wnioski.
 22. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

/-/ Janas Krzysztof

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker