Proponowany porządek obrad XII Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 26 lutego 2020 r. (środa) o godz. 13:00 w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

Kategoria: Informacja o sesjach
Opublikowano Super User
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z XI sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dłutów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty i wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych i dróg będących w zarządzie na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Dłutów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Dłutów, w ramach partnerstwa z Gminą Pabianice, Powiatem Pabianickim oraz Fundacją Idee Społeczne FIDEES , projektu pn.: „PRACUŚ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”, Działanie „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2020-2027.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2020 r.
 11. Przedstawienie protokołu kontroli Nr 1/2020 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dłutów.
 12. Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji Rady Gminy Dłutów.
 13. Interpelacje i zapytania.
 14. Wnioski.
 15. Zakończenie obrad.
2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker