Proponowany porządek obrad XIII Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 29 maja 2020 r. (piątek) o godz. 13:00 w Domu Kultury w Dłutowie

Kategoria: Informacja o sesjach
Opublikowano Super User
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z XII sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dłutów w 2020 roku.
 6. sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Budy Dłutowskie.
 7. sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Mierzączka Duża.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz szczegółowych warunków ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dłutowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2020-2027.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2020 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego.
 12. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego w 2019 r.
 13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dłutowie za 2019 rok.
 14. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.
 15. Interpelacje i zapytania.
 16. Wnioski.
 17. Zakończenie obrad.

zwracam się z apelem do mieszkańców, aby ze względów bezpieczeństwa z powodu trwającej epidemii COVID-19 obrady rady gminy oglądać na żywo pod linkiem: XIII Sesja Rady Gminy Dłutów na Youtube

Obrady XIII Sesji Rady Gminy Dłutów można odtworzyć na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=c2W-LZOG7JU

 

 

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker