Proponowany porządek obrad XIV Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 29 lipca 2020 r. (środa) o godz. 13:00 w Domu Kultury w Dłutowie

Kategoria: Informacja o sesjach
Opublikowano Super User
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z XIII sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dąbrowa.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dąbrowa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dłutów Poduchowny.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/104/20 Rady Gminy Dłutów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz szczegółowych warunków ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dłutowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2020-2027.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2020 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dłutów na drugie półrocze 2020 r.
 13. Przedstawienie sprawozdania za rok 2019 z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.
 14. Interpelacje i zapytania.
 15. Wnioski.
 16. Zakończenie obrad.
2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker