Proponowany porządek obrad XV Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2020 r. (środa) o godz. 13:00 w Domu Kultury w Dłutowie

Kategoria: Informacja o sesjach
Opublikowano Super User

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z XIV sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Debata nad Raportem o stanie gminy Dłutów za 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dłutów wotum zaufania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dłutów za 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dłutów z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Orzk.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości  położonej w miejscowości Orzk.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Tążewy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Mierzączka Duża.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Budy Dłutowskie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dłutów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dłutów na rok szkolny 2020/2021.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2020 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Drzewocinach.
 18. Interpelacje i zapytania.
 19. Wnioski.
 20. Zakończenie obrad.

Zwracam się z apelem do mieszkańców, aby ze względów bezpieczeństwa z powodu trwającej epidemii COVID-19 obrady rady gminy oglądać na żywo na stronie:Gmina Dłutów - transmisja na żywo

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker