Proponowany porządek obrad XX Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 26 maja 2021 r. (środa) o godz. 13:00 w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

Kategoria: Informacja o sesjach
Opublikowano Super User

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z XIX sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Huta Dłutowska.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/165/13 Rady Gminy Dłutów z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Dłutów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dłutów w 2021 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku mieszkaniowego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Dłutów na lata 2021 – 2027.
 14. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dłutowie za 2020 rok.
 15. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok.
 16. Interpelacje i zapytania.
 17. Wnioski.
 18. Zakończenie obrad.
2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker