Proponowany porządek obrad XXIV Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 1 grudnia 2021 r.

Kategoria: Informacja o sesjach
Opublikowano Super User
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z XXIII sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie pomnika przyrody na terenie cmentarza Rzymskokatolickiego w Dłutowie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dłutów na lata 2021-2023 z perspektywą na lata 2024-2027”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy Gminy Dłutów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok’’.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/192/21 Rady Gminy Dłutów z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Dłutowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Dłutów.
 10. Podjecie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Dłutów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dłutowie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Dłutów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Gminy Dłutów.
 14. Podjęcie uchwały sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dłutów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2021-2027.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2021 rok.
 17. Przedstawienie informacji dotyczących oświadczeń majątkowych.
 18. Interpelacje i zapytania.
 19. Wnioski.
 20. Zakończenie obrad.
2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker