Proponowany porządek obrad XXV Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2021 r. (środa) o godz. 13:00 w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

Kategoria: Informacja o sesjach
Opublikowano Super User
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z XXIV sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2021-2027.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2022-2030.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dłutów na 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dłutów na pierwsze półrocze 2022 r.
 14. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dłutów za rok szkolny 2020/2021.
 15. Interpelacje i zapytania.
 16. Wnioski.
 17. Zakończenie obrad.
2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker