1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z XXIV sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2021-2027.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2022-2030.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dłutów na 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dłutów na pierwsze półrocze 2022 r.
 14. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dłutów za rok szkolny 2020/2021.
 15. Interpelacje i zapytania.
 16. Wnioski.
 17. Zakończenie obrad.
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z XXIII sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie pomnika przyrody na terenie cmentarza Rzymskokatolickiego w Dłutowie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dłutów na lata 2021-2023 z perspektywą na lata 2024-2027”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy Gminy Dłutów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok’’.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/192/21 Rady Gminy Dłutów z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Dłutowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Dłutów.
 10. Podjecie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Dłutów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dłutowie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Dłutów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Gminy Dłutów.
 14. Podjęcie uchwały sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dłutów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2021-2027.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2021 rok.
 17. Przedstawienie informacji dotyczących oświadczeń majątkowych.
 18. Interpelacje i zapytania.
 19. Wnioski.
 20. Zakończenie obrad.
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z XXII sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Leszczyny Duże.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Tążewy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Ślądkowice.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dłutowie oraz nadania jej Statutu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2021-2027.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2021 rok.
 11. Interpelacje i zapytania.
 12. Wnioski.
 13. Zakończenie obrad.
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z XXI sesji
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Dłutów
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Dłutów
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Mierzączka Duża oraz Drzewociny
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Leszczyny Małe
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Tążewy
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Leszczyny Duże
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Orzk
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Orzk
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Dłutowie
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dłutów na rok szkolny 2021/2022
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2021 rok
 16. Interpelacje i zapytania
 17. Wnioski
 18. Zakończenie obrad

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z XIX sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Huta Dłutowska.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/165/13 Rady Gminy Dłutów z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Dłutów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dłutów w 2021 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku mieszkaniowego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Dłutów na lata 2021 – 2027.
 14. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dłutowie za 2020 rok.
 15. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok.
 16. Interpelacje i zapytania.
 17. Wnioski.
 18. Zakończenie obrad.
2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker