Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjmowanie uwag do protokołu z XVII sesji.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/135/20 Rady Gminy Dłutów z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2020 – 2027.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2020 rok.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2021-2027.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dłutów na 2021 r.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dłutów na pierwsze półrocze 2021 r.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Dłutów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.
  13. Interpelacje i zapytania.
  14. Wnioski.
  15. Zakończenie obrad.

Zwracam się z apelem do mieszkańców, aby ze względów bezpieczeństwa z powodu trwającej epidemii COVID-19 obrady rady gminy oglądać na żywo na stronie: Gmina Dłutów - transmisja na żywo

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjmowanie uwag do protokołu z XX sesji.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
  5. Debata nad Raportem o stanie Gminy Dłutów za 2020 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dłutów wotum zaufania.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dłutów za 2020 rok.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dłutów z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Czyżemin.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Drzewociny.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Huta Dłutowska.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Piętków.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Ślądkowice.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Tążewy.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2021 rok.
  17. Interpelacje i zapytania.
  18. Wnioski.
  19. Zakończenie obrad.
  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjmowanie uwag do protokołu z XVI sesji.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
  5. Podjęcie uchwały w sprawierozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dłutów.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dłutów.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Dłutów.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Dłutów.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/165/13 Rady Gminy Dłutów z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Dłutów.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2020 – 2027.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2020 rok.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
  17. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dłutów za rok szkolny 2019/2020.
  18. Interpelacje i zapytania.
  19. Wnioski.
  20. Zakończenie obrad.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjmowanie uwag do protokołu z XV sesji.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dłutów.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/185/17 Rady Gminy Dłutów z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2020 rok.
  9. Przedstawienie informacji dotyczących oświadczeń majątkowych.
  10. Interpelacje i zapytania
  11. Wnioski.
  12. Zakończenie obrad.

Zwracam się z apelem do mieszkańców, aby ze względów bezpieczeństwa z powodu trwającej epidemii COVID-19 obrady rady gminy oglądać na żywo na stronie:Gmina Dłutów - transmisja na żywo

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjmowanie uwag do protokołu z XIV sesji.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
  5. Debata nad Raportem o stanie gminy Dłutów za 2019 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dłutów wotum zaufania.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dłutów za 2019 rok.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dłutów z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Orzk.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości  położonej w miejscowości Orzk.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Tążewy.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Mierzączka Duża.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Budy Dłutowskie.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dłutów.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dłutów na rok szkolny 2020/2021.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2020 rok.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Drzewocinach.
  18. Interpelacje i zapytania.
  19. Wnioski.
  20. Zakończenie obrad.

Zwracam się z apelem do mieszkańców, aby ze względów bezpieczeństwa z powodu trwającej epidemii COVID-19 obrady rady gminy oglądać na żywo na stronie:Gmina Dłutów - transmisja na żywo

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker