1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z XIII sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dąbrowa.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dąbrowa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dłutów Poduchowny.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/104/20 Rady Gminy Dłutów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz szczegółowych warunków ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dłutowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2020-2027.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2020 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dłutów na drugie półrocze 2020 r.
 13. Przedstawienie sprawozdania za rok 2019 z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.
 14. Interpelacje i zapytania.
 15. Wnioski.
 16. Zakończenie obrad.
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z XII sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dłutów w 2020 roku.
 6. sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Budy Dłutowskie.
 7. sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Mierzączka Duża.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz szczegółowych warunków ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dłutowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2020-2027.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2020 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego.
 12. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego w 2019 r.
 13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dłutowie za 2019 rok.
 14. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.
 15. Interpelacje i zapytania.
 16. Wnioski.
 17. Zakończenie obrad.

zwracam się z apelem do mieszkańców, aby ze względów bezpieczeństwa z powodu trwającej epidemii COVID-19 obrady rady gminy oglądać na żywo pod linkiem: XIII Sesja Rady Gminy Dłutów na Youtube

Obrady XIII Sesji Rady Gminy Dłutów można odtworzyć na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=c2W-LZOG7JU

 

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z XI sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dłutów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty i wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych i dróg będących w zarządzie na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Dłutów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Dłutów, w ramach partnerstwa z Gminą Pabianice, Powiatem Pabianickim oraz Fundacją Idee Społeczne FIDEES , projektu pn.: „PRACUŚ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”, Działanie „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2020-2027.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2020 r.
 11. Przedstawienie protokołu kontroli Nr 1/2020 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dłutów.
 12. Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji Rady Gminy Dłutów.
 13. Interpelacje i zapytania.
 14. Wnioski.
 15. Zakończenie obrad.
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z X sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/74/19 Rady Gminy Dłutów z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Dłutowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/29/15 Rady Gminy Dłutów z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/19 Rady Gminy Dłutów z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dłutów na rok szkolny 2019/2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2020-2026.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2019 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/70/19 Rady Gminy Dłutów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/71/19 Rady Gminy Dłutów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2019-2027.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dłutów na 2020 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Dłutów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dłutów na pierwsze półrocze 2020 r.
 20. Interpelacje i zapytania.
 21. Wnioski.
 22. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

/-/ Janas Krzysztof

Proponowany porządek obrad X Sesji Rady Gminy Dłutów,

która odbędzie się w dniu 6 listopada 2019 r. (środa) o godz. 1300

w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z IX sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Tążewy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Orzk.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Dłutowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawiew sprawie zmiany uchwały Nr VII/48/19 Rady Gminy Dłutów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Mierzączka Duża.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2019-2026.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2019 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Dłutów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Dłutów.
 13. Przedstawienie informacji dotyczących oświadczeń majątkowych.
 14. Interpelacje i
 15. Wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

                                                                            Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

                                                                                              /-/ Janas Krzysztof

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker