1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów   na lata 2018-2026.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2018 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Dłutów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Dłutów.
 11. Interpelacje i
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

Proponowany porządek obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Dłutów,

która odbędzie się w dniu 12 września 2018 r. (środa) o godz. 1300

w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/212/18 Rady Gminy Dłutów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2018 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Leszczyny Duże.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Pawłówek.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Ślądkowice.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Tążewy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Tążewy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Dłutów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/232/18 Rady Gminy Dłutów z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnymdo końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Dłutów.
 16. Interpelacje i i zapytania.
 17. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

/-/ Janas Krzysztof

Proponowany porządek obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Dłutów,

która odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2018 r. (środa) o godz. 1300

w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/223/18 Rady Gminy Dłutów z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2018-2026.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2018 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/102/16 Rady Gminy Dłutów z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dłutów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Leszczyny Duże.
 11. Informacja z realizacji programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego w 2017 r.
 12. Interpelacje i
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

/-/ Janas Krzysztof

Proponowany porządek obrad XXII Sesji Rady Gminy Dłutów,

która odbędzie się w dniu 15 marca 2017 r. (środa) o godz. 13:00

w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dłutów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Dłutów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dłutów.
 7. Sprawozdanie za rok 2016 z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018.
 8. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie w 2016 r.
 9. Interpelacje i z
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

                                                                    Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

                                                                               /-/ Janas Krzysztof

Proponowany porządek obrad XVIII Sesji Rady Gminy Dłutów,

która odbędzie się w dniu 3 listopada 2016 r. (czwartek)

o godz. 13:00 w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. podjęcie uchwaływ sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dłutowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących dodatku energetycznego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: "e-urzędy w łódzkich JST" przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie .
 8. Podjęcie uchwały w sprawie
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2016-2026.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2016 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/109/16 Rady Gminy Dłutów z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pożyczki na sfinansowanie planowanego na 2016 rok deficytu budżetu Gminy Dłutów.
 12. Przedstawienie informacji dotyczących oświadczeń majątkowych za 2015 rok.
 13. Przedstawienie informacji o podmiocie, w którym będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna, jak również opinii Prezesa Sądu Rejonowego w Pabianicach.
 14. Interpelacje i z
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

                                                                                              /-/ Janas Krzysztof

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker