Proponowany porządek obrad XVII Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 26 września 2016 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

 

1.      Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XVI sesji.

4.      Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.      podjęcie uchwaływ sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Dłutów na lata 2015-2025.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia  prawa w uchwale Rady Gminy Dłutów.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dłutów.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2016-2026.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2016 r.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pożyczki na sfinansowanie planowanego na 2016 rok deficytu budżetu Gminy Dłutów.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.

12.  Interpelacje i zapytania.

13.  Wolne wnioski.

14.  Zakończenie obrad.

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

                                                                                               /-/ Janas Krzysztof

 

 

Proponowany porządek obrad XVI Sesji Rady Gminy Dłutów,

która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016 r. (środa)

o godz. 13:00  w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

 

1.      Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XV sesji.

4.      Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.      Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy Dłutów za 2015 rok.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dłutów za 2015 rok.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dłutów z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2016-2026.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2016 r.

10.  podjęcie uchwaływ sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dłutów

12.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2016 r.

13.  Interpelacje i zapytania.

14.  Wolne wnioski.

15.  Zakończenie obrad.

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

                                                                                               /-/ Janas Krzysztof

Proponowany porządek obrad XV Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 31 maja 2016 r. (wtorek) o godz. 1300 w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

 

1.      Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XIV sesji.

4.      Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2016-2026.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2016 r.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dłutów”.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z Gminnej Sali Sportowo-Widowiskowej w Dłutowie.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z Obiektu Sportowego w Dłutowie.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej w Łaziskach.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2015 rok w Gminie Dłutów

12.  Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dłutowie za    2015 r.

13.  Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015.

14.  Interpelacje i zapytania.

15.  Wolne wnioski.

16.  Zakończenie obrad.

 

                                                                       Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

                                                                                               /-/ Janas Krzysztof

 

 

 

Proponowany porządek obrad XIV Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 30 marca 2016 r. (środa) o godz. 13:00 w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XIII sesji.

4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Czyżemin.

6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2016-2026.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2016 r.

9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dłutów w 2016 roku.

10.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dłutowie.

11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum oraz kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dłutów.

12.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2015 r. w szkołach prowadzonych przez Gminę Dłutów.

13.Przedłożenie sprawozdań z prac Komisji Rady Gminy Dłutów za 2015 r.

14.Interpelacje i zapytania.

15.Wolne wnioski.

16.Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

/-/ Janas Krzysztof

Proponowany porządek obrad XIII Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 11 stycznia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 13:00

w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XII sesji.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla potrzeb wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
  6. Interpelacje i zapytania
  7. Wolne wnioski.
  8. Zakończenie obrad.

 

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker