Proponowany porządek obrad XII Sesji Rady Gminy Dłutów,

która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2015 r. o godz. 13:00

w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XI sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2015-2025.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2015 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2016-2026.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dłutów na 2016 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dłutów na 2016 rok.
 12. Interpelacje i zapytania.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.         

                                                            

                                              Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

                                                           /-/ Janas Krzysztof

 

Proponowany porządek obrad XI Sesji Rady Gminy Dłutów, 

 która odbędzie się w dniu 8 grudnia 2015 r. o godz. 13:00

w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z X sesji.

4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dłutów eksploatowanych przez Zakład Usług Komunalnych.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2015-2025.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2015 r.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/256/14 z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Dłutów.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/257/14 Rady Gminy Dłutów z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Dłutów.

10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla potrzeb wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Dłutów 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”.

12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Dłutów na lata 2016 – 2018.

13.Interpelacje i zapytania.

14.Wolne wnioski.

15.Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

/-/ Janas Krzysztof

Proponowany porządek obrad X Sesji Rady Gminy Dłutów,

która odbędzie się w dniu

27 października 2015 r. (wtorek) o godz. 13:00

w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z IX sesji.

 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Dłutów Poduchowny.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2015-2025.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2015 r.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/15 Rady Gminy Dłutów z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dłutów na 2015 rok.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru włączenia Gimnazjum w Dłutowie do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dłutowie i zmiany nazwy Zespołu.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 11. Przedstawienie informacji dotyczących oświadczeń majątkowych za 2014 rok.

 12. Interpelacje i zapytania.

 13. Wolne wnioski.

 14. Zakończenie obrad.

             

  Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

   /-/ Janas Krzysztof

Proponowany porządek obrad IX Sesji Rady Gminy Dłutów,

która odbędzie się w dniu 25 września 2015 r. (piątek)

o godz. 1300 w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji.

 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

 5. Przedstawienie opinii zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów ławników.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2015-2025.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2015 r.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru włączenia Gimnazjum w Dłutowie do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dłutowie i zmiany nazwy Zespołu.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dłutów.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dłutów.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w uchwale Rady Gminy Dłutów.

 15. Interpelacje i zapytania.

 16. Wolne wnioski.

 17. Zakończenie obrad.

             

                                            Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

                                                             /-/ Janas Krzysztof

   

Proponowany porządek obrad VIII Sesji Rady Gminy Dłutów,

która odbędzie się w dniu 31 lipca 2015 r. (piątek) o godz. 13:00

w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VII sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2015-2025.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2015 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu o odrzucenie zapisów projektu ustawy Prawo wodne.
 8. Interpelacje i zapytania.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad

           

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

                                                                                               /-/ Janas Krzysztof

 

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker