Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z XXX sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Dłutów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Tążewy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Orzk.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Ślądkowice.
 10. Interpelacje i zapytania.
 11. Wnioski.
 12. Zakończenie obrad.

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z XXIX sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkole i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dłutów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Dłutów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dłutów na rok szkolny 2022/2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2022 – 2030.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dłutów w 2022 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIII/198/21 Rady Gminy Dłutów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dłutowie oraz nadania jej Statutu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Czyżemin.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Drzewociny.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Huta Dłutowska.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Piętków.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Ślądkowice.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Tążewy.
 18. Interpelacje i zapytania.
 19. Wnioski.
 20. Zakończenie obrad.
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z XXVIII sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Debata nad Raportem o stanie Gminy Dłutów za 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dłutów wotum zaufania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dłutów za 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dłutów z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2030.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2022 rok.
 11. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Dłutów na lata 2022-2024.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Huta Dłutowska.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dłutów na drugie półrocze 2022 roku.
 14. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 rok.
 15. Przedstawienie sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za 2021 rok.
 16. Interpelacje i zapytania.
 17. Wnioski.
 18. Zakończenie obrad.

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z XXVI sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dłutów w 2022 roku.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/152/21 Rady Gminy Dłutów z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dąbrowa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Pabianickiego prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Dłutów położonych w obrębie geodezyjnym Dąbrowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Dłutów położoną w obrębie geodezyjnym Drzewociny.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczej straży pożarnej z Gminy Dłutów w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2022-2030.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dłutów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowaniu tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Dłutów do Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/202/21 Rady Gminy Dłutów
  z dnia 1 grudnia 2021 roku w sprawie pomnika przyrody na terenie cmentarza Rzymskokatolickiego w Dłutowie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
 17. Przedstawienie informacji dotyczącej rozliczenia dotacji przyznanej Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „DŁUTÓW” na realizację w 2021 r. zadania: „Rozwój sportu na terenie Gminy Dłutów w roku 2021”.
 18. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2021 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym.
 19. Przedstawienie informacji o przyznaniu dotacji Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „DŁUTÓW” na wsparcie w 2022 roku projektu sportowego pod nazwą „Rozwój sportu na terenie Gminy Dłutów w roku 2022”.
 20. Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy Dłutów.
 21. Sprawozdanie za 2021 rok z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodzin na lata 2019-2021.
 22. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Dłutów i osiągniętych wynikach funkcjonariuszy Posterunku Policji w Hermanowie za rok 2021.
 23. Interpelacje i zapytania.
 24. Wnioski.
 25. Zakończenie obrad.

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z XXVI sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2022-2030.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2022 rok.
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Wnioski.
 9. Zakończenie obrad.
2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker