Proponowany porządek obrad VIII Sesji Rady Gminy Dłutów,

która odbędzie się w dniu 31 lipca 2015 r. (piątek) o godz. 13:00

w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VII sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2015-2025.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2015 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu o odrzucenie zapisów projektu ustawy Prawo wodne.
 8. Interpelacje i zapytania.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad

           

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

                                                                                               /-/ Janas Krzysztof

 

Proponowany porządek obrad VII Sesji Rady Gminy Dłutów,

która odbędzie się w dniu 7 lipca 2015 r. (wtorek) o godz. 13:00

w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VI sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Mierzączka Duża.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Czyżemin.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Dłutowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji  o kandydatach na ławników.
 9. Interpelacje i zapytania.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

           

                                           Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

                                                  /-/ Janas Krzysztof

 

Proponowany porządek obrad VI Sesji Rady Gminy Dłutów,

która odbędzie się w dniu

29 czerwca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 13:00

w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z V sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Mierzączka Duża.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Czyżemin.
 7. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy Dłutów za 2014 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dłutów za 2014 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dłutów z tytułu wykonania budżetu za 2014 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/15 Rady Gminy Dłutów z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dłutów na 2015 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2015-2025.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2015 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
 14. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2015 r.
 15. Interpelacje i zapytania.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad.

                       

                                       Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

                                          /-/ Janas Krzysztof

 

V Sesja Rady Gminy Dłutów,

odbędzie się w dniu 1 czerwca 2015 r. (poniedziałek)

o godz. 13:00

w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyj ęci e protokołu z IV sesj i.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2015-2025.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2015 r.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
  2. Podjęcie uchwały W sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Gminnej Sali Sportowo - Widowiskowej w Dłutowie.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Obiektu Sportowego w Dłutowie.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej w Łaziskach.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2014 r. w Gminie Dłutów.
  8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dłutowie za 2014 r. i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

Proponowany porządek obrad III Sesji Rady Gminy Dłutów,

która odbędzie się w dniu 20 stycznia 2015 r. (wtorek)

o godz. 13:00 w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

 

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker