W dniu 30.09.2016 r. o godz. 1100 planowane jest posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Tematem posiedzenia komisji będzie

  1. Kontrola utrzymania i działalności biblioteki gminnej i domu kultury w Dłutowie.

W dniu 30.09.2016 r. o godz. 1400planowane jest posiedzenieKomisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Tematem posiedzenia komisji będzie:

  1. Zapoznanie się z informacją o przygotowaniu placówek oświatowo – wychowawczych do nowego roku szkolnego.
  2. .Dyskusja nad informacją o stanie realizacji zadań oświatowych.

1. W dniu 14.09.2016 r. o godz. 1100 planowane jest posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Tematem posiedzenia komisji będzie:

Rozpatrzenie skargi na działalność wójta Gminy Dłutów.

 

2. W dniu 19.09.2016 r. o godz. 1100 planowane jest posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Tematem posiedzenia komisji będzie:

Kontrola wybranej inwestycji zrealizowanej w 2016 roku.

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

W dniu 21.06.2016 r. o godz. 1100 planowane jest posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Tematem posiedzenia komisji będzie opracowanie sprawozdania z działalności komisji za I półrocze 2016 r.

W dniu 22.06.2016 r. o godz. 1100 planowane jest posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych.

Tematem posiedzenia komisji będzie;

  1. Zapoznanie się ze stanem opieki zdrowotnej na terenie gminy (spotkanie z Kierownikami placówek z terenu gminy):

1) przychodnie (dostęp do przychodni specjalistycznych),

2) opieka stomatologiczna.

2.Zaopiniowanie sprawozdania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015 r.

3.Analiza zasobów pomocy społecznej w oparciu o istniejącą sytuację społeczną i demograficzną w gminie.

4.Analiza sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

 

W dniu 23.05.2016 r. o godz. 1300 planowane jest posiedzenie  Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów.

Tematem posiedzeń komisji będzie:

1)      1. Informacja o realizacji uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2)      2. Omówienie materiałów na sesję.

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

W dniach 16.05.2016 r., 24.05.2016 r., 31.05.2016 r. o godz. 1100 planowane są posiedzenia  Komisji Rewizyjnej.

Tematem posiedzeń komisji będzie kontrola wykonania budżetu gminy za 2015 r., opracowanie opinii do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker