Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

24 listopada 2015 r. o godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Tematy posiedzenia:

1.Zapoznanie się z informacją o zajęciach wyrównawczych prowadzonych w szkole podstawowej i w gimnazjum w Dłutowie.

2.Analiza wykonania budżetu w zakresie działania komisji za I półrocze 2015 r.

 

Komisja Rewizyjna odbędzie posiedzenie 24 listopada 2015 r. o godz.12:00Tematy posiedzenia komisji

1.Opracowanie sprawozdania za II półrocze 2015 roku.

 

26 listopada 2015 r. o godz. 12:00 odbędzie się posiedzenie komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

Tematy posiedzenia komisji

1.Zaopiniowanie propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 2015 rok.

2.Omówienie materiałów na sesję

6 listopada 2015 r. o godz. 13:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Tematy posiedzenia:

       1.Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów.

       2.Analiza wykonania budżetu w zakresie działania komisji za I półrocze 2015 r.

 

17 listopada 2015 r. o godz.11:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Tematy posiedzenia:

 1. Kontrola wybranej inwestycji.
 2. Procedura „Niebieskiej karty”.

 

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

15 października 2015 r. o godz. 11:00 odbędzie się posiedzenie

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

Tematy posiedzenia:

 1. Omówienie materiałów na sesję.
 2. Informacja dotycząca zgłoszonych wniosków z funduszu sołeckiego na 2016 r.
 3. Omówienie punktów z planu pracy komisji z III i IV kwartału.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie 16 października 2015 r.

o godz.11:00

Tematy posiedzenia komisji

     1. Kontrola skuteczności pozyskiwania środków z Unii Europejskiej.

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

Do zadań Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów należą wszystkie sprawy z zakresu budżetu Gminy oraz gospodarki mieniem komunalnym, a w szczególności:

 1. opiniowanie projektu budżetu,
 2. analiza gospodarki mieniem komunalnym,
 3. opiniowanie inwestycji,
 4. opiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
Skład Komisji: 
 1.  Banaś Andrzej - przewodniczący
 2.  Kandyba Elżbieta -wiceprzewodnicząca
 3.  Cieślak Jerzy- członek
 4.  Kmin Tomasz - członek
 5.  Matuszewski Zenon - członek
 6.  Senderecka Edwarda - członek
 7.  Wierzbowski Marek - członek

W/ w skład komisji powołany został uchwałami Nr II/5/14 i II/6/14 Rady Gminy Dłutów z dnia 11 grudnia 2014 r.

 
 

Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Do zadań Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych należą sprawy z zakresu zdrowia, oświaty i spraw socjalnych a w szczególności:

 1. opiniowanie sieci szkół,
 2.  analiza warunków pracy szkół i przedszkoli,
 3. wnioskowanie w sprawie wydatków na oświatę i kulturę,
 4. ocena warunków działalności kulturalnej w gminie,
 5. analiza poziomu zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców,
 6. ocena skuteczności pomocy udzielanej ze środków budżetowych pomocy społecznej mieszkańcom gminy.

Skład Komisji:

 1. Szymańska Barbara – przewodnicząca
 2. Nowak Janusz – wiceprzewodniczący
 3. Bartuzel Piotr – członek
 4. Oset Andrzej – członek
 5. Senderecka Edwarda – członek
 6. Skrobek Milena – członek
 7. Szymczak Rafał – członek
W/ w skład komisji powołany został uchwałami Nr II/5/14 i II/6/14 Rady Gminy Dłutów z dnia 11 grudnia 2014 r.
 
 
 

Komisja Rewizyjna

Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy i w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut gminy. Jak określa Statut Gminy Dłutów do zadań Komisji Rewizyjnej należy opiniowanie wykonania budżetu gminy oraz sprawowanie kontroli działalności Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, w szczególności dotyczących:

 1.  realizacji dochodów i wydatków budżetowych,
 2.  inwestycji,
 3.  gospodarowania mieniem gminnym. 

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej, stanowiący załącznik Nr 4 do Statutu Gminy Dłutów. Skład Komisji powołany został uchwałami Rady Gminy Dłutów Nr I/5/10 i Nr I/6//10 z dnia 2 grudnia 2010 r. Skład Komisji:

 1. Marek Wierzbowski – przewodniczący
 2. Matuszewski Zenon – wiceprzewodniczący
 3. Banaś Andrzej – członek
 4. Cieślak Jerzy – członek
 5. Nowak Janusz – członek
 6. Śpionek Adam – członek
 7. Szymańska Barbara – członek

W/ w skład komisji powołany został uchwałami Nr II/5/14 i II/6/14 Rady Gminy Dłutów z dnia 11 grudnia 2014 r.

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker