Ogłoszenie

Kategoria: Konsultacje społeczne
Opublikowano Sylwia Witkowska

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY DŁUTÓW

  z dnia 8 lutego 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 w związku z art. 5a ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVIII/255/18 Rady Gminy Dłutów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dłutów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 5446) zarządza się:

przeprowadzenie konsultacji społecznych

w przedmiocie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Dłutów

Dotyczy sołectw:Budy Dłutowskie, Czyżemin, Dąbrowa, Dłutów, Dłutówek, Drzewociny, Huta Dłutowska, Lesieniec, Leszczyny Duże, Leszczyny Małe, Łaziska, Mierzączka Duża, Orzk, Pawłówek, Piętków, Redociny, Stoczki-Porąbki, Ślądkowice, Świerczyna, Tążewy.

Termin konsultacji:

8 lutego 2019 r. – 18 lutego 2019 r.

Uprawnionymi do wzięcia udziału są:

mieszkańcy poszczególnych sołectw położonych

na terenie gminy Dłutów

W okresie konsultacji projektuchwały w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Dłutów udostępniony będzie do publicznego wglądu:

 

 1. w sekretariacie Urzędu Gminy Dłutów, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów w dniach i godzinach pracy Urzędu;
 2. u sołtysów poszczególnych sołectw;
 3. na stronie internetowej gminy - ;
 4. w Biuletynie Informacji Publicznej bip.dlutow.pl (zakładka Konsultacje społeczne).

 

Formularz ankiety będzie można pobrać:

 

 1. na stronie internetowej gminy - www. dlutów.pl;
 2. w Biuletynie Informacji Publicznej bip dłutów.pl (zakładka Konsultacje społeczne);
 3.  w sekretariacie Urzędu Gminy Dłutów, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów w dniach i godzinach pracy Urzędu;
 4. u sołtysów poszczególnych sołectw.

 

Wypełnioną ankietę zawierającą opinie i uwagi będzie można składać do 18 lutego 2019 r. do godziny 15.30 poprzez:

 

 1. złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Dłutów, w dniach i godzinach pracy Urzędu;
 2. przesłanie skanu ankiety na adres mailowy Urzędu Gminy Dłutów:dlutow@dlutow.pl ;
 3. przesłanie drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Dłutów.

 

Ankiety złożone po terminie nie będą rozpatrywane!

     Wójt Gminy Dłutów

                           /-/ mgr inż. Grażyna Maślanka-Olczyk

Załączniki i pełna wersja dokumentu dostępna jest pod adresem: http://bip.dlutow.pl/ogloszenie-wojta-gminy-dlutow-dotyczace-przeprowadzenie-konsultacji-spolecznych-w-przedmiocie-zaopiniowania-projektow-statutow-solectw-polozonych-na-terenie-gminy-dlutow-1

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker