Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - ZIT.

Kategoria: Tablica Ogłoszeń
Opublikowano Karolina Reliszka

lom

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny dnia 29 marca 2017 roku ogłosili konkurs nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/17 w ramach:

Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne"

Działania IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"

Poddziałania IX.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - ZIT".

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach tego konkursu to:

1. Programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej:

  • instrumenty aktywizacji społecznej ukierunkowane na przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról społecznych, w tym praca socjalna,
  • instrumenty aktywizacji zawodowej ukierunkowane na podniesienie kwalifikacji zawodowych, poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu uzyskania lub utrzymania zatrudnienia,
  • instrumenty aktywizacji edukacyjnej ukierunkowane na poszerzenie wiedzy i umiejętności podnoszących kompetencje ogólne, wpływające na status społeczny.

Wsparcie w projekcie powinno być kompleksowe, dostosowane do zdiagnozowanych, indywidualnych potrzeb uczestników, realizowane w oparciu o stworzoną ścieżkę reintegracji i zgodne z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.

2. Wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ.

Ogólna pula środków na dofinansowanie:

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi  26 523 330,00 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi:

85,00% - projekty jednostek pomocy społecznej (OPS, PCPR),

95,00% - pozostałe projekty.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Podmioty specjalizujące się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

  • instytucje pomocy i integracji społecznej
  • podmioty ekonomii społecznej
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia jst,
  • organizacje pozarządowe
  • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
  • przedsiębiorcy.

 Grupa docelowa:

W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte tylko poniższe grupy docelowe:

Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne dla których zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został określony trzeci profil pomocy (w odniesieniu do osób sprofilowanych w powiatowych urzędach pracy).

oraz

Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – o ile ich udział jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Termin składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 2 maja  do 15 maja 2017 roku.

Więcej informacji o konkursie na stronie:

http://www.lom.lodz.pl/project/konkurs-nr-rpld-09-01-02-ip-01-10-00117-ogloszony-w-dniu-29-marca-2017-r-w-ramach-poddzialania-ix-1-2-aktywizacja-spoleczno-zawodowa-osob-zagrozonych-ubostwem-lub-wykluczeniem-spolecznym-zit/

Serdecznie zapraszamy do aplikowania!!!

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker