Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - w sprawie realizacji budowy drogi S8

Kategoria: Tablica Ogłoszeń
Opublikowano

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zawiadamia się, że na wniosek z dnia 18.04.2014 r., Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, wszczęte zostało postępowanie administracyjne, w sprawie uchylenia decyzji Wojewody Łódzkiego nr 112/11 z dnia 19.05.2011 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi ekspresowej S-8, na odcinku węzeł Walichnowy - węzeł Wrocław, odcinki 6-9, w części dotyczącej działek nr: 504/7, 504/9 i 505/3 położonych w obrębie Barycz, gm. Dobroń,

Z treścią dokumentacji sprawy, można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, pok. 411, (teł. 042 664-12-61, po telefonicznym umówieniu się) do dnia wydania decyzji.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Z up. Wojewody Łódzkiego

Jan Michajłowski ,  

Dyrektor Wydziału Infrastruktury

 

 

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker