W Środowiskowym Domu Samopomocy w Drzewocinach zostało zakończone zadanie pod nazwą „Przebudowa kotłowni olejowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Drzewocinach”. W związku z decyzją Ministra Finansów o przyznaniu dotacji z rezerwy celowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - decyzją Wojewody Łódzkiego zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 84.000 zł. Całkowita wartość zadania 84.000 zł.

 

W sołectwie Drzewociny została zakończona realizacja projektu „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Drzewociny” współfinansowanego z budżetu województwa łódzkiego w ramach programu „Sołectwo na Plus”. Wsparcie w wysokości 10 000 zł pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz środki własne z budżetu gminy w wysokości 149 900 zł umożliwiły zakup i montaż 34 lamp ulicznych. Całkowita wartość projektu wyniosła 159 900 zł.

 

W sołectwie Świerczyna została zakończona realizacja projektu „Zakup i montaż lamp solarnych w m. Świerczyna” współfinansowanego z budżetu województwa łódzkiego w ramach programu „Sołectwo na Plus”. Dzięki wsparciu w wysokości 9 990 zł pozyskanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zostały zakupione i zamontowane dwie lampy solarne. Całkowita wartość projektu wyniosła 10 000 zł.

 

PROJEKT EKOLOGICZNY

    Przedszkole przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Dłutowie we współpracy z Gminą Dłutów (beneficjent), w okresie od 01.10.2020r. do 30.06.2021r., realizuje zadania z projektu pt.

Dzieci, woda i przygoda – Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok 2020/2021

 
    Zadanie dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
    Łączne koszty zadania: 30 366,00 zł
    Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 27 102,00 zł
    Udział własny ze środków Rady Rodziców Przedszkola przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Dłutowie: 3264,00 zł

 

    Realizacja projektu odbywać się będzie poprzez następujące działania, metody i formy realizacji:
- Prowadzenie zajęć edukacji ekologicznej w ramach zajęć dydaktycznych.
- Uczestniczenie w warsztatach ekologicznych, spektaklach profilaktycznych i prelekcjach.
- Wyjazdy, wycieczki.
- Spotkania.
- Konkursy.
- Wystawy pokonkursowe prac dzieci.
- Publikacje na stronie internetowej przedszkola.
- Ulotki informacyjne na temat "Woda źródłem życia".

    Zakres rzeczowy dofinansowania:
- zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkola,

- wycieczki ekologiczne i warsztaty terenowe,
- warsztaty i zajęcia stacjonarne,
- zakup nagród dla laureatów i uczestników przedszkolnych konkursów ekologicznych.

http://www.zainwestujwekologie.pl

 

Spotkanie informacyjne online dot. konkursu RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/20 – 30 listopada 2020 r. (usługi zdrowotne)

Reprezentują Państwo podmiot leczniczy działający m.in. na obszarze Łodzi i sąsiadujących powiatów: zgierskiego, brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego?
W przypadku świadczonych usług pielęgnacyjnych / opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej dostrzegacie Państwo potrzebę zwiększenia ich wymiaru i dotarcia do kolejnych osób potrzebujących?
Szukają Państwo dodatkowych środków na rozwój działalności hospicjum i wsparcie usługami zdrowotnymi swoich podopiecznych?
Planują Państwo pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie zespołów leczenia środowiskowego?
Jeśli TAK, to rozwiązaniem może być konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/20 w ramach Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT”.

Spotkajmy się i porozmawiajmy w sieci!
Serdecznie zapraszamy potencjalnych beneficjentów na spotkanie promocyjno-informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/20.

Termin spotkania: 30.11.2020 r.  START godz. 10.00.

Spotkanie odbędzie się w formule online poprzez platformę internetową Microsoft Teams.
https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app

Podczas spotkania pracownicy WUP w Łodzi przedstawią założenia konkursu dotyczące m.in. przedmiotu konkursu, potencjalnych beneficjentów, wyboru grupy docelowej, puli środków na dofinansowanie czy obszaru realizacji.
Dodatkowo przedstawiciele Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny przybliżą zagadnienia związane z oceną strategiczną prowadzoną w ramach przedmiotowego konkursu.

Ważnym elementem spotkania będzie możliwość zadawania prowadzącym pytań związanych z ogłoszonym konkursem.

Każdy z uczestników przed spotkaniem otrzyma na wskazaną skrzynkę mailową link do zalogowania. Dlatego prosimy o podawanie bezpośrednich adresów e-mail.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27 listopada 2020 r. (piątek), do godz. 12.00 za pomocą formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie WUP w Łodzi.

 

Podkategorie

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker