Zarząd Koła Łowieckiego nr 42 "Tur" w Tuszynie informuje, iż, w związku ze złymi warunkami atmosferycznymi, nie odbyło się polowanie zaplanowane na 08.12.2018r. Polowanie to zostało przełożone na 05.01.2019r. Lokalizacja oraz godzina polowania nie ulegają zmianie.

Nadleśnictwo Kolumna informuje, że celem zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego na dzień 04.12.2018 roku planowana jest wycinka drzew niebezpiecznych przy drodze wojewódzkiej nr 485 na odcinku od miejscowości Dłutów do miejscowości Podstoła. Planowane rozpoczęcie prac godzina 8:00.

Jednocześnie informuję, że dysponujemy osobami uprawnionymi do kierowania ruchem, a mogące wystąpić zatrzymania ruchu będą miały charakter chwilowy tylko i wyłącznie na czas ścinki drzew, która będzie prowadzona w taki sposób aby ścinane drzewa obalać w kierunku przeciwnym do drogi.

Osobą do kontaktów w w/w sprawie jest Pan Krystian Cysewski leśniczy leśnictwa Dłutów tel. 606 796 471.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych i potrzebą zmiany terminu powiadomimy Państwa o powyższym mailowo.

Z up. Nadleśniczego

Michał Falkowski

Z-ca Nadleśniczego

Nadleśnictwa Kolumna

0-43 675-42-06

 
 
Nadleśnictwo Kolumna
Łask, dnia 06-11-2018
 
 Dotyczy: termin polowań zbiorowych
Nadleśnictwo Kolumna, informuje w oparciu o art. 42 ab ustawy Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2017r poz. 1295, z 2018r poz. 50, 650, 651), że w dniach 20-21.11.2018 roku oraz 24.11.2018 roku planowane są polowania zbiorowe na terenie obwodu łowieckiego nr 161 OHZ Rydzyny.
Rozpoczęcia polowań planowane jest na godzinę 7:30, a zakończenia na 15:30.
W dniu 20.11 polowanie odbędzie się na terenach leśnych leśnictwa Dłutów – wsie Orzk, Drzewociny, Łaziska, Świerczyna, Dłutówek, Stoczki Porąbki, Kociołki-Las.
W dniu 21.11 polowanie odbędzie się na terenach leśnych leśnictwa Rydzyny – wsie Huta Dłutowska i Budy Dłutowskie oraz Czyżemin.
W dniu 24.11 polowanie odbędzie się na terenach leśnych leśnictwa Dłutów – wsie Orzk, Drzewociny, Łaziska, Świerczyna, Dłutówek, Stoczki Porąbki, Kociołki-Las.
Z poważaniem
mgr inż. Michał Falkowski
 
 
W nawiązaniu do przesłanego kalendarza polowań Koła Łowieckiego nr 42 Tur w Tuszynie informuję, iż planowanie polowanie hubertowskie na dzień 03.11.2018r zostanie przeniesione na 04.11.2018r. Lokalizacja oraz godzina polowania nie ulegają zmianie.
 

W roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa im. Lotników Września 1939 roku w Dłutowie realizuje kolejny już projekt z edukacji ekologicznej pod hasłem:

„O najbliższe środowisko dbamy i dlatego czystym powietrzem oddychamy.”
 

Jest to program przyrodniczo-ekologiczny dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dłutowie, poświęcony edukacji uczniów w zakresie zanieczyszczeń powietrza i jego negatywnych skutków dla zdrowia człowieka.

Beneficjentem projektu jest Gmina Dłutów. Projekt na sumę 20 000 zł ( z czego 85% tj. 17 000 dofinansowane jest z WFOŚiGW w Łodzi) zakłada edukację ekologiczną wszystkich uczniów z klas I-VII.  W ramach projektu zakupione będą pomoce dydaktyczne dla szkoły, zorganizowane warsztaty i konkursy związane z zanieczyszczeniem powietrza i walką ze smogiem oraz każda klasa weźmie udział w wycieczce przyrodniczej do Kopalni Bełchatów.
Autorem projektu i szkolnym koordynatorem jest p. Mariola Seliga.

Szanowni Państwo

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Urząd Gminy w Dłutowie, Pabianicka 25, 95-081 Dłutów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) uprzejmie informuję, iż:

  1. Administratorem Państwa  danych osobowych jest Urząd Gminy w Dłutowie, reprezentowana przez Wójta Gminy Dłutów, dalej zwany „Administratorem”.
  2. Można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: dlutow@dlutow.pl lub za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, zwanego dalej „IOD”, wysyłając wiadomość e-mail na adres:poczta@mkoralewski.pl .
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Urząd Gminy, a wynikających z przepisów szczególnych regulujących działalność (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO), świadczenia na rzecz mieszkańców społecznie oczekiwanych usług dodatkowych oraz podjęcia działań o charakterze komunikacyjnym zmierzającym do sprawnego załatwienia sprawy (art. 6 ust 1 lit a RODO), wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Gminę lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym np. w celu dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z realizacja przepisów prawa lub zawartą umową oraz w związku z realizacji zadań własnych gminy, zadań zleconych oraz zawartych umów i porozumień.
  4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będąpracownicy Urzędu Gminy Dłutów. Dostęp do przekazanych danych osobowych mają wyłącznie osoby działające z upoważnienia administratora. Osoby te zobowiązane są do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu umowy wiążącej ich z Urzędem Gminy w Dłutowie. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług na podstawie umów o powierzenie danych osobowych, a podmioty te są również zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych oraz zastosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia danych.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (prawo sprzeciwu ma zastosowanie przy przetwarzaniu danych na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. e) lub lit. f) RODO).
  7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (prawo cofnięcia zgody ma zastosowania przy przetwarzaniu danych na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.Punkt należy pominąć, gdy przetwarzanie odbywa się na innej podstawie niż zgoda osoby, której dane dotyczą).
  8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  9. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Urzędzie Gminy Dłutów, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (obowiązek podania danych osobowych) lub umownym (na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane będą przetwarzane). W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacje udzielane będą przez merytorycznych pracowników Urzędu Gminy Dłutów.
  10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu, nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Podkategorie

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker