9656fa3efc512cc7d1146776c8ea9f23 L

 lom 

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 16 marca 2018 r. ogłosili niżej wymienione konkursy:

  1. Konkurs nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/18 – Poddziałanie IX.1.2 w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałania IX.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Bezpośredni link do konkursu: http://www.lom.lodz.pl/project/konkurs-nr-rpld-09-01-02-ip-01-10-00118-poddzialanie-ix-1-2/.

  1. Konkurs nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/18 – Poddziałanie VIII.3.3 w ramach Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie”, Działania VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości”, Poddziałania VIII.3.3 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Bezpośredni link do konkursu: http://www.lom.lodz.pl/project/konkurs-nr-rpld-08-03-03-ip-01-10-00118-poddzialania-viii-3-3/.

  1. Konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/18 – Poddziałanie IX.2.2 (Usługi społeczne) w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Bezpośredni link do konkursu: http://www.lom.lodz.pl/project/konkurs-nr-rpld-09-02-02-ip-01-10-00118-poddzialanie-ix-2-2-uslugi-spoleczne/.

Ponadto w dniu 19 marca 2018 r.Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłosili konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/18 – Poddziałanie IX.2.2 (usługi zdrowotne) w ramachOsi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne", Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne
i zdrowotne- ZIT"Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Bezpośredni link do konkursu: http://www.lom.lodz.pl/project/konkurs-nr-rpld-09-02-02-ip-01-10-00218-poddzialanie-ix-2-2-uslugi-zdrowotne/.

Więcej informacji o konkursach i Regulaminy konkursów dostępne na stronach:

http://www.lom.lodz.pl/tryb-konkursowy-efs/ w zakładce AKTUALNIE OGŁOSZONE NABORY oraz

http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow.

 

Serdecznie zapraszamy do aplikowania!!!

Wójt Gminy Dłutów

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) – ogłasza:

            II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej położonej w obrębie geodezyjnym Dłutów Poduchowny: dz. nr 19/24 o powierzchni 0,1262 ha – cena wywoławcza   35.715,00 zł netto. Wylicytowana cena będzie powiększona o kwotę podatku VAT w wysokości 23%.

Księga wieczysta LD1P/00038202/8, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pabianicach. Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Poprzedni przetarg w dniu 3 listopada 2017 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018 r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Dłutowie ul. Pabianicka 25

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 15% ceny wywoławczej.

Wadium winno być wpłacone na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Dłutowie Nr 20 87880009 0300 1948 2050 0010 najpóźniej w dniu 18 kwietnia 2018 r.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli ustalony nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dłutowie, ul. Pabianicka 25, pokój nr 8; tel. (044) 634-05-21 wew. 118.

Dłutów, dnia 15.03.2018 r.

lom

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z trwającymi renegocjacjami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 niezbędne są zmiany w dokumentach wdrożeniowych, dotyczących naborów wniosków o dofinansowanie zaplanowanych na marzec 2018 roku. W związku z powyższym konieczne jest przesunięcie zaplanowanych w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2018 rok naborów z marca 2018 roku na kwiecień 2018 roku w ramach następujących Poddziałań dedykowanych ZIT:

  • Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT,
  • Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT,
  • Poddziałanie IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT:
    • konkurs na usługi społeczne;
    • konkurs na usługi zdrowotne.

Informacja dostępna pod adresem:

Informacja w sprawie zmiany terminu rozpoczęcia naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020

 

Serdecznie zapraszamy do aplikowania!!!

Podkategorie

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker